Disciplinárna komisia
SN-DK-2018/2019-0016
DK 141
U. č. 16-104-2018/2019: Marek Gmiter (1189958;FK Prakovce; VI. L) - vylúčený za zakázanú hru podľa čl. 45 ods. 1 DP (kopnutie súpera v neprerušenej hre v súboji o loptu nadmernou silou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 2 písm. a) DP od 4.11.2018 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019 U. č. 16-105-2018/2019: Alexander Suslov (1120629; TJ Lokomotíva Margecany; VI.L.) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 4.11.2018 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019 U. č. 16-106-2018/2019: Sven Fischer (1382142; OŠK Rudňany; U15-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 31.10.2018 // 5.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019 U. č. 16-107-2018/2019: Drahomír Diro (1153066, FK Prakovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 5.11.2018 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019 U. č. 16-108-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie družstva žiakov na stretnutie 14. kola U15-A medzi ŠK Breznovica Letanovce a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) Poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet ŠK Breznovica Letanovce U. č. 16-109-2018/2019: z podnetu KR SOFZ: Henrich Bednár (R) - nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie (nedostavenie sa na stretnutie 9. kola U19-A medzi ŠK OŠK Teplička a ŠK Breznovica Letanovce bez riadneho ospravedlnenia) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov podľa čl. 62 DP od 25.3.2019 do 7.4.2019 // bez poplatku Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2018/2019-0016
Dátum zaevidovania: 05.11.2018 20:40
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 16-104-2018/2019: Marek Gmiter (1189958;FK Prakovce; VI. L) - vylúčený za zakázanú hru podľa čl. 45 ods. 1 DP (kopnutie súpera v neprerušenej hre v súboji o loptu nadmernou silou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 2 písm. a) DP od 4.11.2018 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019 10 EUR 05.11.2018 20:44
U. č. 16-105-2018/2019: Alexander Suslov (1120629; TJ Lokomotíva Margecany; VI.L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 4.11.2018 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019 10 EUR 05.11.2018 20:48
U. č. 16-106-2018/2019: Sven Fischer (1382142; OŠK Rudňany; U15-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 31.10.2018 // 5.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019 5 EUR 05.11.2018 20:51
U. č. 16-107-2018/2019: Drahomír Diro (1153066, FK Prakovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 5.11.2018 // 10.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019 10 EUR 05.11.2018 20:56
U. č. 16-108-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie družstva žiakov na stretnutie 14. kola U15-A medzi ŠK Breznovica Letanovce a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) Poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet ŠK Breznovica Letanovce 5 EUR 05.11.2018 21:00
POKUTY