Disciplinárna komisia
SN-DK-2018/2019-0015
DK 140
U. č. 15-97-2018/2019: Augustín Mušuta (1382983; ŠK Breznovica Letanovce; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 28.10.2018 // 5.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019 U. č. 15-98-2018/2019: Kristián Janečko (1378999; TJ Družstevník Odorín; U15-A) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od 28.10.2018 // 5.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019 U. č. 15-99-2018/2019: Štefan Žiga (1195124, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 28.10.2018 // 10.- € U. č. 15-100-2018/2019: Patrik Puškár (1362632, OŠK Teplička; U19-A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 28.10.2018 // 5.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019 U. č. 15-101-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub OFK Matejovce nad Hornádom - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie 9. kola U19-A medzi OFK Matejovce nad Hornádom a FK POKROK SEZ Krompachy) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) Poznámka pre HK SOFZ: 100 % na účet SOFZ (stretnutie sa neodohralo) U. č. 15-102-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Prakovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (8. kolo U19-B medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a FK Prakovce: pokles hráčov družstva hostí pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi, čím došlo k naplneniu podmienky v RS/A/5/m1 pre uloženie pokuty) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) Poznámka pre HK SOFZ: 50% sumy pre TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom U. č. 15-103-2018/2019: Radoslav Humeňanský (1200725; OFK Jaklovce; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK neprerokovala žiadosť hráča, pretože hráč DS vykonal dňa 28.10.2018 // bez poplatku Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2018/2019-0015
Dátum zaevidovania: 29.10.2018 21:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 15-97-2018/2019: Augustín Mušuta (1382983; ŠK Breznovica Letanovce; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 28.10.2018 // 5.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019 5 EUR 30.10.2018 06:21
U. č. 15-98-2018/2019: Kristián Janečko (1378999; TJ Družstevník Odorín; U15-A) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od 28.10.2018 // 5.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019 5 EUR 30.10.2018 06:24
U. č. 15-99-2018/2019: Štefan Žiga (1195124, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 28.10.2018 // 10.- € 10 EUR 30.10.2018 06:26
U. č. 15-100-2018/2019: Patrik Puškár (1362632, OŠK Teplička; U19-A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 28.10.2018 // 5.- € - prenos do jarnej časti súť. roč. 2018/2019 5 EUR 30.10.2018 06:29
U. č. 15-101-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub OFK Matejovce nad Hornádom - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie 9. kola U19-A medzi OFK Matejovce nad Hornádom a FK POKROK SEZ Krompachy) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) Poznámka pre HK SOFZ: 100 % na účet SOFZ (stretnutie sa neodohralo) 5 EUR 30.10.2018 06:31
U. č. 15-102-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Prakovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (8. kolo U19-B medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a FK Prakovce: pokles hráčov družstva hostí pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi, čím došlo k naplneniu podmienky v RS/A/5/m1 pre uloženie pokuty) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) Poznámka pre HK SOFZ: 50% sumy pre TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom 5 EUR 30.10.2018 06:34
POKUTY