Disciplinárna komisia
SN-DK-2018/2019-0014
DK 139
U. č. 14-90-2018/2019: Marek Žiga (1196030; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 22.10.2018 // 10.- € U. č. 14-91-2018/2019: Aleš Horváth (1362544; TJ Spartak Bystrany; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 21.10.2018 // 5.- € U. č. 14-92-2018/2019: Martin Vojtilla (1321645 ; TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; U19-A) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od 21.10.2018 // 5.- € U. č. 14-93-2018/2019: Jakub Melega (1287015, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.10.2018 // 10.- € U. č. 14-94-2018/2019: Oliver Plachetka (1210669, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.10.2018 // 10.- € U. č. 14-95-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Helcmanovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (10. kolo U19-B medzi FK Slovan Helcmanovce a MFK Gelnica: pokles hráčov domáceho družstva pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi, čím došlo k naplneniu podmienky v RS/A/5/m1 pre uloženie pokuty) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) Poznámka pre HK SOFZ: 50% sumy pre MFK Gelnica U. č. 14-96-2017/2018: klub OFK Jaklovce - HNS domácich priaznivcov podľa čl. 58 ods. 2 písm. a) DP (opakované urážlivé pokrikovanie domácich priaznivcov na delegované osoby počas celého súťažného stretnutia ako aj postretnutí 11. kola VII. L medzi OFK Jaklovce a Slovan FO Markušovce) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu delegáta stretnutia, písomných stanovísk R a AR1, AR2 ako aj DZ a po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v pléne takto rozhodla a ukladá túto DS: klub OFK Jaklovce - pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 49 ods. 4 DP, čl. 36 ods. 1 písm. b), ods. 3 DP a RS/A/7j // 100.- (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2018/2019-0014
Dátum zaevidovania: 24.10.2018 11:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 14-90-2018/2019: Marek Žiga (1196030; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 22.10.2018 // 10.- € 10 EUR 24.10.2018 14:47
U. č. 14-91-2018/2019: Aleš Horváth (1362544; TJ Spartak Bystrany; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 21.10.2018 // 5.- € 5 EUR 24.10.2018 14:49
U. č. 14-92-2018/2019: Martin Vojtilla (1321645 ; TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; U19-A) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od 21.10.2018 // 5.- € 5 EUR 24.10.2018 14:51
U. č. 14-93-2018/2019: Jakub Melega (1287015, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.10.2018 // 10.- € 10 EUR 24.10.2018 14:54
U. č. 14-94-2018/2019: Oliver Plachetka (1210669, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.10.2018 // 10.- € 10 EUR 24.10.2018 14:56
U. č. 14-95-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Helcmanovce - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (10. kolo U19-B medzi FK Slovan Helcmanovce a MFK Gelnica: pokles hráčov domáceho družstva pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi, čím došlo k naplneniu podmienky v RS/A/5/m1 pre uloženie pokuty) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) Poznámka pre HK SOFZ: 50% sumy pre MFK Gelnica 5 EUR 24.10.2018 14:59
U. č. 14-96-2017/2018: klub OFK Jaklovce - HNS domácich priaznivcov podľa čl. 58 ods. 2 písm. a) DP (opakované urážlivé pokrikovanie domácich priaznivcov na delegované osoby počas celého súťažného stretnutia ako aj postretnutí 11. kola VII. L medzi OFK Jaklovce a Slovan FO Markušovce) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu delegáta stretnutia, písomných stanovísk R a AR1, AR2 ako aj DZ a po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v pléne takto rozhodla a ukladá túto DS: klub OFK Jaklovce - pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 49 ods. 4 DP, čl. 36 ods. 1 písm. b), ods. 3 DP a RS/A/7j // 100.- (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) 10 EUR 24.10.2018 15:01
POKUTY