Disciplinárna komisia
SN-DK-2018/2019-0013
DK 138
U. č. 13-79-2018/2019: Martin Kormoš (1150577; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.10.2018 // 10.- € U. č. 13-80-2018/2019: Patrik Butvin (1285973; OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.10.2018 // 10.- € - DS sa vykoná v jarnej časti súť. roč. 2018/2019 U. č. 13-81-2018/2019: Dominik Humeňanský (1224147; OFK Jaklovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.10.2018 // 10.- € - DS sa vykoná v jarnej časti súť. roč. 2018/2019 U. č. 13-82-2018/2019: Daniel Humeňanský (1224146; OFK Jaklovce; VII. L) - HNS voči delegovanej osobe podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP - (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 1.4.2019 do 5.5.2019 // 10.- € - DS sa vykoná v jarnej časti súť. roč. 2018/2019 U. č. 13-83-2018/2019: Marek Katrenič (1344456; TJ Družstevník Odorín; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 13.10.2018 // 5.- € U. č. 13-84-2018/2019: Ondrej Bercík (1288273; FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 14.10.2018 // 5.- € U. č. 13-85-2018/2019: Jozef Suchý (1238511, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 15.10.2018 // 10.- € U. č. 13-86-2018/2019: Milan Šefčík (1240638, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 15.10.2018 // 10.- € U. č. 13-87-2018/2019: Telesné napadnutie delegovanej osoby na HP: klub FK Slovan Helcmanovce + mužstvo U19 + hráč Tomáš Zmij (1286343) - inzultácia R na HP (násilné sotenie dlaňami do R) počas stretnutia 9. kola U19-B medzi TJ FC KLuknava a FK Slovan Helcmanovce - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí a výpovedí hlavných aktérov stretnutia, previnilca, po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá tieto DS: a) klub FK Slovan Helcmanovce - pokuta vo výške 170.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 49 ods. 4 DP, čl. 36 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. a), ods. 3 DP a RS/A/7d b) mužstvo FK Slovan Helcmanovce U19 - kontumácia stretnutia z 2:0 na 3:0 v prospech TJ FC Kluknava podľa čl. 49 ods. 5 DP s použitím čl. 31 ods. 1, ods. 3 DP a odobratie bodov v rozsahu 6 bodov podľa čl. 49 ods. 5 DP s použitím čl. 32 ods. 1, ods. 2 DP - na vedomie ŠTK - podľa čl. 32 ods. 2 DP sa DS odobratia bodov vykoná odpočítaním bodov postihnutému družstvu z tabuľky družstiev po skončení súťažného ročníka c) hráč Tomáš Zmij (1286343) - pozastavenie výkonu športu na 18 mesiacov podľa čl. 49 ods. 2 písm. e) DP, čl. 36 ods. 1 písm. g), ods. 3, ods. 4 DP od 14.10.2018 do 14.4.2020 // 170.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) za všetky výroky d) klub FK Slovan Helcmanovce - ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze nahradiť klubu TJ FC Kluknava, príp. obci Kluknava škodu z titulu poškodenia dvoch dverí (č. dv. 15 a 21) hráčmi hostí bezprostredne po predmetnom stretnutí v lehote splatnosti faktúry vystavenej klubom, príp. obcou pod hrozbou ďalších disciplinárnych dôsledkov - o úhrade faktúry informuje poškodený, príp. previnilý klub DK SOFZ cez ISSF systém U. č. 13-88-2018/2019: DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. b) DP na základe správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie proti OFK Jaklovce pre dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia HNS priaznivcov podľa čl. 58 ods. 2 písm. a) DP (urážlivé pokrikovanie na delegované osoby) a za tým účelom ukladá R, AR1, AR2, PR (DS) a klubu OFK Jaklovce zaslať DK SOFZ do 22.10.2018 cez ISSF systém podrobné písomné stanovisko k tomuto incidentu s presnou identifikáciou previnilcov a uvedením, kedy, v akých intervaloch, v akom rozsahu a akým spôsobom došlo k nešportovým (hrubým) prejavom zo strany domácich priaznivcov alebo iných osôb // bez poplatku U. č. 13-89-2018/2019: DK SOFZ berie na vedomie podanie TJ Lokomotíva Margecany s konštatovaním, že podľa Pravidiel futbalu sa pod pojmom napomínanie rozumie vždy udelenie ŽK, takže podanie klubu považuje za celkom zjavne neopodstatnené // bez poplatku Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2018/2019-0013
Dátum zaevidovania: 16.10.2018 23:25
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 13-79-2018/2019: Martin Kormoš (1150577; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.10.2018 // 10.- € 10 EUR 18.10.2018 08:22
U. č. 13-80-2018/2019: Patrik Butvin (1285973; OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.10.2018 // 10.- € - DS sa vykoná v jarnej časti súť. roč. 2018/2019 10 EUR 18.10.2018 08:24
U. č. 13-81-2018/2019: Dominik Humeňanský (1224147; OFK Jaklovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.10.2018 // 10.- € - DS sa vykoná v jarnej časti súť. roč. 2018/2019 10 EUR 18.10.2018 08:26
U. č. 13-82-2018/2019: Daniel Humeňanský (1224146; OFK Jaklovce; VII. L) - HNS voči delegovanej osobe podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP - (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 1.4.2019 do 5.5.2019 // 10.- € - DS sa vykoná v jarnej časti súť. roč. 2018/2019 10 EUR 18.10.2018 08:29
U. č. 13-83-2018/2019: Marek Katrenič (1344456; TJ Družstevník Odorín; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 13.10.2018 // 5.- € 5 EUR 18.10.2018 08:33
U. č. 13-84-2018/2019: Ondrej Bercík (1288273; FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 14.10.2018 // 5.- € 5 EUR 18.10.2018 08:35
U. č. 13-85-2018/2019: Jozef Suchý (1238511, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 15.10.2018 // 10.- € 10 EUR 18.10.2018 08:37
U. č. 13-86-2018/2019: Milan Šefčík (1240638, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 15.10.2018 // 10.- € 10 EUR 18.10.2018 08:39
U. č. 13-87-2018/2019: Telesné napadnutie delegovanej osoby na HP: klub FK Slovan Helcmanovce + mužstvo U19 + hráč Tomáš Zmij (1286343) - inzultácia R na HP (násilné sotenie dlaňami do R) počas stretnutia 9. kola U19-B medzi TJ FC KLuknava a FK Slovan Helcmanovce - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí a výpovedí hlavných aktérov stretnutia, previnilca, po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá tieto DS: 5 EUR 18.10.2018 08:42
POKUTY