Disciplinárna komisia
SN-DK-2018/2019-0002
DK 127
U. č. 2-2-2018/2019: Prenášajú sa všetky DS uložené v súť. roč. 2017/2018, výkon ktorých zasahuje do súť. roč. 2018/2019, skúšobné doby zasahujúce do súť. roč. 2018/2019 ako aj všetky DS týkajúce sa klubov, ktoré zostúpili do súťaže SOFZ zo súťaží VsFZ, a výkon ktorých zasahuje do súť. roč. 2018/2019 U. č. 2-3-2018/2019: DK pod hrozbou uloženia DS (pokuta, zákaz prestupov, zastavenie činnosti a odobratie bodov) upozorňuje na potrebu uhradenia štartovného v lehote do 7.8.2018 (prostriedky musia byť pripísané na účte SOFZ) tieto FK v nasledovnej výške: 100.- € - FK Chrasť nad Hornádom, Jamník, Smižany 70.- € - FK Smolník, Sp. Tomášovce 13.- € - FK Odorín, Olcnava U. č. 2-4-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ FK Kojšov: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nesplnenie podmienky pre družstvo VI. L dospelých mať v súť. roč. jedno mládežnícke družstvo v súťažiach SOFZ - Rozpis SOFZ bodA/7/m3) - DS: pokuta vo výške 350.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 4 DP a RS/A/7/m3 // 350.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) U. č. 2-5-2018/2019: DK SOFZ dáva do pozornosti klubom, R a DZ, že dňa 21.6.2018 nadobudla účinnosť novela DP (v poradí 5.) U. č. 2-6-2018/2019: DK SOFZ dôrazne upozorňuje R a DZ na novelizované znenie čl. 76 ods. 1 až 3 DP - (do záznamu R v zápise o stretnutí okrem tam uvedených skutočností je potrebné uvádzať aj každé iné porušenie športových noriem - vykázanie z lavičky člena realizačného tímu, HNS divákov, člena usporiadateľskej služby, hlavného usporiadateľa, príp. funkcionára ktoréhokoľvek tímu, ako aj HNS hráčov mimo HP, v určených priestoroch mimo HP všetkých osôb zúčastnených na stretnutí, príp. iné zakladajúce disciplinárnu zodpovednosť konkrétneho previnilca) Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2018/2019-0002
Dátum zaevidovania: 01.08.2018 07:39
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 2-4-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ FK Kojšov: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nesplnenie podmienky pre družstvo VI. L dospelých mať v súť. roč. jedno mládežnícke družstvo v súťažiach SOFZ - Rozpis SOFZ bodA/7/m3) - DS: pokuta vo výške 350.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 4 DP a RS/A/7/m3 // 350.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) 10 EUR 01.08.2018 07:44
POKUTY