Disciplinárna komisia
SN-DK-2018/2019-0001
DK 126
U. č. 1-1-2018/2019: Po vyžrebovaní súťažného ročníka 2018/2019 (určujúce je A-mužstvo FK POKROK SEZ Krompachy) a presnom určení začiatku súťaží ako aj zohľadnení skutočnosti, že ide o previnilca, ktorý môže mať striedavý štart a v nadväznosti na U. č. 30-198-2017/2018: Ján Dunka (1360413; FK POKROK SEZ Krompachy; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (vrazenie do súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, následkom čoho došlo k zraneniu napadnutého, ktoré znemožnilo napadnutému výkon športu v hracích dňoch 16.6. a 17.6.2018) - na základe vyžiadaných stanovísk dotknutých klubov DK v pléne takto rozhodla: DS - pozastavenie výkonu športu na 12 týždňov vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) DP od 14.6.2018 (započítanie výkonu DS od skutočného pozastavenia výkonu športu podľa čl. 76 ods. 5 DP) do 10.10.2018 s prerušením výkonu DS počas letnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 18.6.2018 do 22.7.2018) - previnilec vykonal 4 dni v súť. roč. 2017/2018 a zvyšok (11 týždňov a 3 dni) vykoná v súť. roč. 2018/2019 // bez poplatku - naúčtovaný bol v U.č. 30-198-201/2018 Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 10.07.2018 08:28
Stav: Nové