Disciplinárna komisia
SN-DK-2017/2018-0015
DK 112
U. č. 15-92-2017/2018: Dávid Bodnár (1220728; MFK Gelnica A; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (oplácanie - udretie súpera lakťom do oblasti hornej časti ramena po sotení hosťujúcim hráčom na zem) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 06.11.2017 do 16.04.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 06.11.2017 do 26.03.2018) // 10.- € U. č. 15-93-2017/2018: František Mackovjak (1120761; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti krku s následným sotením na zem) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 06.11.2017 do 23.04.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 06.11.2017 do 26.03.2018) // 10.- € U. č. 15-94-2017/2018: Tomáš Staššík (1088137; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 06.11.2017 // 10.- € - prenos výkonu DS do jarnej časti 2017/2018 U. č. 15-95-2017/2018: Vincent Horváth (1320455; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (kopnutie súpera kolenom do oblasti hrude v úmysle získať loptu v prerušenej hre o jej zaľahnutí súperom) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 06.11.2017 do 23.04.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 06.11.2017 do 26.03.2018) // 10.- € U. č. 15-96-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - nenastúpenie družstva na stretnutie (1. zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 14. kola U19-A medzi MŠK Tatran Spišské Vlachy a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet MŠK Tatran Spišské Vlachy) U. č. 15-97-2017/2018: Tomáš Polkabla (118 4196, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 06.11.2017 // 10.- € - prenos výkonu DS do jarnej časti 2017/2018 U. č. 15-98-2017/2018: Roman Stoličný (115 2295, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 06.11.2017 // 10.- € - prenos výkonu DS do jarnej časti 2017/2018 U. č. 15-99-2017/2018: klub TJ ŠK Lesy Švedlár - HNS priaznivcov (vbehnutie diváka na HP počas súťažného stretnutia 11. kola U19-B medzi FK Prakovce a ŠK Lesy Švedlár) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí, výpovede R stretnutia, písomných stanovísk zástupcov dotknutých klubov, vyjadrenia orgánu PZ a po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: pokarhanie podľa čl. 58 ods. 1 písm. d, ods. 2 DP, čl. 11 DP a klubu dôrazne vytýka správanie sa priaznivca a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého správania bude klubu uložená DS - pokuta, príp. iné DS // 5.- € U. č. 15-100-2017/2018: R (Tomáš Suržin) - administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa čl. 63 ods. 1 písm. b) DP (neúplný a nesprávny popis disciplinárneho previnenia týkajúceho sa vniknutia diváka na HP, telesného napadnutia na HP ako aj neuvedenie iných závažných skutočností - prerušenie stretnutia - do zápisu o stretnutí 11. kola U19-B medzi FK Prakovce a ŠK Lesy Švedlár) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 8 týždňov podľa čl. 63 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b), čl. 79 ods. 1, ods. 2 DP od 31.10.2017 do 16.05.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 06.11.2017 do 26.03.2018) // - na vedomie obsadzovací úsek KR SOFZ // bez poplatku U. č. 15-101-2017/2018: DK berie na vedomie oznámenie TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom ohľadom úhrady dlžnej sumy z prestupového sporu bez prijatia ďalších DS // bez poplatku Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2017/2018-0015
Dátum zaevidovania: 08.11.2017 07:51
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 15-92-2017/2018: Dávid Bodnár (1220728; MFK Gelnica A; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (oplácanie - udretie súpera lakťom do oblasti hornej časti ramena po sotení hosťujúcim hráčom na zem) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 06.11.2017 do 16.04.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 06.11.2017 do 26.03.2018) // 10.- € 10 EUR 08.11.2017 07:52
U. č. 15-93-2017/2018: František Mackovjak (1120761; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti krku s následným sotením na zem) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 06.11.2017 do 23.04.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 06.11.2017 do 26.03.2018) // 10.- € 10 EUR 08.11.2017 07:56
U. č. 15-94-2017/2018: Tomáš Staššík (1088137; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 06.11.2017 // 10.- € - prenos výkonu DS do jarnej časti 2017/2018 10 EUR 08.11.2017 07:59
U. č. 15-95-2017/2018: Vincent Horváth (1320455; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (kopnutie súpera kolenom do oblasti hrude v úmysle získať loptu v prerušenej hre o jej zaľahnutí súperom) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 06.11.2017 do 23.04.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 06.11.2017 do 26.03.2018) // 10.- € 10 EUR 08.11.2017 08:03
U. č. 15-96-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - nenastúpenie družstva na stretnutie (1. zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 14. kola U19-A medzi MŠK Tatran Spišské Vlachy a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet MŠK Tatran Spišské Vlachy) 5 EUR 08.11.2017 08:06
U. č. 15-97-2017/2018: Tomáš Polkabla (118 4196, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 06.11.2017 // 10.- € - prenos výkonu DS do jarnej časti 2017/2018 10 EUR 08.11.2017 08:08
U. č. 15-98-2017/2018: Roman Stoličný (115 2295, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 06.11.2017 // 10.- € - prenos výkonu DS do jarnej časti 2017/2018 10 EUR 08.11.2017 08:11
U. č. 15-99-2017/2018: klub TJ ŠK Lesy Švedlár - HNS priaznivcov (vbehnutie diváka na HP počas súťažného stretnutia 11. kola U19-B medzi FK Prakovce a ŠK Lesy Švedlár) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí, výpovede R stretnutia, písomných stanovísk zástupcov dotknutých klubov, vyjadrenia orgánu PZ a po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: pokarhanie podľa čl. 65 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 11 DP a klubu dôrazne vytýka správanie sa priaznivca a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého správania bude klubu uložená DS - pokuta, príp. iné DS // 5.- € 5 EUR 08.11.2017 08:15
POKUTY