Disciplinárna komisia
SN-DK-2017/2018-0014
DK 111
U. č. 14-86-2017/2018: Leo Bandi (1388149; ŠK Lesy Švedlár; U19-B) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (vstup na HP bez súhlasu R a následné udretie súpera zovretou päsťou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 8 týždňov podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 30.10.2017 do 27.05.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 30.10.2017 do 01.04.2018) // 5.- € U. č. 14-87-2017/2018: René Junga (1350469; FK Slovan Helcmanovce; U15-B) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti krku v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 29.10.2017 do 13.05.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 30.10.2017 do 15.04.2018) // 5.- € U. č. 14-88-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 13. kola U15-A medzi TJ SŠM Bystrany a TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet TJ SŠM Bystrany) U. č. 14-89-2017/2018: z podnetu KR: klub FK Obecné lesy Smolník - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 12. kola VI. L. medzi FK Obecné lesy Smolník a TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom na základe požiadavky KR, čím došlo k porušeniu povinnosti zakotvenej v RS/A/5/f) - DS: pokuta vo výške 40.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 40.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) U. č. 14-90-2017/2018: Prestupový spor: DK na základe podania klubu TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom ukladá klubu TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom, aby v lehote do 07.11.2017 predložil DK SOFZ doklad o tom, aká bola dojednaná výška odplaty za transfer hráčov uvedených v podaní, a do kedy mali byť predmetné sumy uhradené a súčasne ukladá klubu FK Obecné lesy Smolník pod hrozbou uloženia DS (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do nižšej súťaže a i.), aby si bezodkladne, najneskôr v lehote do 3.11.2017 splnili povinnosť vyplývajúcu z prestupového a registračného poriadku SFZ. Súčasne DK vyzýva klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom, aby v lehote do 07.11.2017 do 15:00 hod. prostredníctvom ISSF systému DK SOFZ oznámil, či a kedy bola predmetná suma uhradená // bez poplatku U. č. 14-91-2017/2018: DK podľa čl. 71 ods. 1, ods. 3 písm. a) DP začína disciplinárne konanie proti R (Tomáš Suržin) pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa čl. 63 ods. 1 písm. b) DP - administratívne pochybenie delegovanej osoby (neúplný a nesprávny popis disciplinárneho previnenia týkajúceho sa vniknutia diváka na HP ako aj neuvedenie iných závažných skutočností do zápisu o stretnutí 11. kola U19-B medzi FK Prakovce a ŠK Lesy Švedlár) a na základe uvedeného DK: a) predvoláva R (Tomáš Suržin) na svoje najbližšie zasadnutie na deň 07.11.2017 o 17.00 hod. b) podľa čl. 43 ods. 1, 2 písm. a), ods. 4 DP ukladá R (Tomáš Suržin) predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie R c) ukladá klubu FK Prakovce, aby prostredníctvom ISSF systému zaslal DK podrobné písomné vyjadrenie k incidentu - vniknutie diváka na HP so zameraním sa na identifikáciu diváka (príslušnosť ku klubu, meno a priezvisko, príp. iné údaje umožňujúce jeho identifikáciu) a vykonané opatrenia ako aj dôvody, prečo nebolo zamedzené, aby k incidentu došlo,, resp. prečo divák na HP vstúpil d) ukladá klubu ŠK Lesy Švedlár, aby prostredníctvom ISSF systému zaslal DK podrobné písomné vyjadrenie k incidentu - vniknutie diváka na HP so zameraním sa na identifikáciu diváka (príslušnosť ku klubu, meno a priezvisko, príp. iné údaje umožňujúce jeho identifikáciu) ako aj dôvodu, prečo divák na HP vstúpil e) DK kluby dôrazne upozorňuje na potrebu uvedenia správnych a pravdivých údajov, nakoľko DK vykoná do najbližšieho zasadnutia vlastné šetrenie dotazom na príslušné Obvodné oddelenie Policajného zboru, ktorého príslušníci zasahovali na štadióne, a rozhodnutie vo veci vydá najmä s ohľadom na údaje poskytnuté príslušnou zložkou Policajného zboru Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2017/2018-0014
Dátum zaevidovania: 01.11.2017 04:08
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 14-86-2017/2018: Leo Bandi (1388149; ŠK Lesy Švedlár; U19-B) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (vstup na HP bez súhlasu R a následné udretie súpera zovretou päsťou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 8 týždňov podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 30.10.2017 do 27.05.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 30.10.2017 do 01.04.2018) // 5.- € 5 EUR 01.11.2017 04:09
U. č. 14-87-2017/2018: René Junga (1350469; FK Slovan Helcmanovce; U15-B) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti krku v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 29.10.2017 do 13.05.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 30.10.2017 do 15.04.2018) // 5.- € 5 EUR 01.11.2017 04:13
U. č. 14-88-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 13. kola U15-A medzi TJ SŠM Bystrany a TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet TJ SŠM Bystrany) 5 EUR 01.11.2017 04:17
U. č. 14-89-2017/2018: z podnetu KR: klub FK Obecné lesy Smolník - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 12. kola VI. L. medzi FK Obecné lesy Smolník a TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom na základe požiadavky KR, čím došlo k porušeniu povinnosti zakotvenej v RS/A/5/f) - DS: pokuta vo výške 40.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 40.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) 10 EUR 01.11.2017 04:21
POKUTY