Disciplinárna komisia
SN-DK-2017/2018-0013
DK 110
U. č. 13-79-2017/2018: Marek Jevoš (1302500; TJ SŠM Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 23.10.2017 // 10.- € U. č. 13-80-2017/2018: Marek Ondrejčík (1321624; FK Prakovce; U19-B) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera zovretou päsťou do hrudníka) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 22.10.2017 do 15.04.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 29.10.2016 do 01.04.2017) // 5.- € U. č. 13-81-2017/2018: Jakub Melega (128 7015, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 23.10.2017 // 10.- € U. č. 13-82-2017/2018: Dominik Ondra (120 6678, OTJ Jamník; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 23.10.2017 // 10.- € U. č. 13-83-2017/2018: Radoslav Humeňanský (120 0725; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 6 týždňov na skúšobnú dobu v trvaní 8 mesiacov do 24.06.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € U. č. 13-84-2017/2018: Ľubomír Žiga (134 8417, TJ Spartak Bystrany; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK s účinnosťou od 27.10.2017 podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 7 mesiacov do 27.05.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € U. č. 13-85-2017/2018: DK v zmysle U. č. 11-70-2017/2018 a U. č. 12-78-2018/2018 po vypočutí zainteresovaných osôb takto rozhodla: klub AŠK Maria Huta Gelnica: poškodenie dobrého mena futbalu (HNS domáceho hospodára voči trénerovi hostí) - DS: pokarhanie podľa čl. 65 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 11 DP a klubu dôrazne vytýka správanie hospodára klubu a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého správania bude klubu uložená DS - pokuta // 10.- € Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2017/2018-0013
Dátum zaevidovania: 24.10.2017 20:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 13-79-2017/2018: Marek Jevoš (1302500; TJ SŠM Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 23.10.2017 // 10.- € 10 EUR 24.10.2017 20:54
U. č. 13-80-2017/2018: Marek Ondrejčík (1321624; FK Prakovce; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera zovretou päsťou do hrudníka) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 22.10.2017 do 15.04.2018 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 29.10.2016 do 01.04.2017) // 5.- € 5 EUR 24.10.2017 20:57
U. č. 13-81-2017/2018: Jakub Melega (128 7015, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 23.10.2017 // 10.- € 10 EUR 24.10.2017 21:02
U. č. 13-82-2017/2018: Dominik Ondra (120 6678, OTJ Jamník; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 23.10.2017 // 10.- € 10 EUR 24.10.2017 21:04
U. č. 13-83-2017/2018: Radoslav Humeňanský (120 0725; TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 6 týždňov na skúšobnú dobu v trvaní 8 mesiacov do 24.06.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € 10 EUR 24.10.2017 21:07
U. č. 13-84-2017/2018: Ľubomír Žiga (134 8417, TJ Spartak Bystrany; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK s účinnosťou od 27.10.2017 podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 7 mesiacov do 27.05.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € 5 EUR 24.10.2017 21:10
U. č. 13-85-2017/2018: DK v zmysle U. č. 11-70-2017/2018 a U. č. 12-78-2018/2018 po vypočutí zainteresovaných osôb takto rozhodla: klub AŠK Maria Huta Gelnica: poškodenie dobrého mena futbalu (HNS domáceho hospodára voči trénerovi hostí) - DS: pokarhanie podľa čl. 65 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 11 DP a klubu dôrazne vytýka správanie hospodára klubu a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého správania bude klubu uložená DS - pokuta // 10.- € 10 EUR 24.10.2017 21:11