Disciplinárna komisia
SN-DK-2017/2018-0012
DK 109
U. č. 12-75-2017/2018: Adrian Godla (135 0693; OŠK Slovinky; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.10.2017 // 5.- € U. č. 12-76-2017/2018: Pavol Kandráč (1245553; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 7 mesiacov do 17.05.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € U. č. 12-77-2017/2018: Samuel Gonda (128 5328, FK Olcnava; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK s účinnosťou od 20.10.2017 podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 6 mesiacov do 17.04.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € U. č. 12-78-2017/2018: DK v zmysle U. č. 11-70-2017/2018 a v nadväznosti na stanovisko klubu AŠK Maria Huta Gelnica predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie na deň 24.10.2017 o 16.30 hod. domáceho hospodára klubu AŠK Maria Huta Gelnica p. Petra Rothmajera, trénera družstva U15-B MFK Gelnica p. Jozefa Keruľa a R stretnutia Petra Šofranka. Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2017/2018-0012
Dátum zaevidovania: 18.10.2017 10:14
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 12-75-2017/2018: Adrian Godla (135 0693; OŠK Slovinky; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 15.10.2017 // 5.- € 5 EUR 18.10.2017 10:14
U. č. 12-76-2017/2018: Pavol Kandráč (1245553; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 7 mesiacov do 17.05.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € 10 EUR 18.10.2017 10:37
U. č. 12-77-2017/2018: Samuel Gonda (128 5328, FK Olcnava; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK s účinnosťou od 20.10.2017 podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 6 mesiacov do 17.04.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € 5 EUR 18.10.2017 10:37