Disciplinárna komisia
SN-DK-2017/2018-0011
DK 108
U. č. 11-68-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom - nenastúpenie družstva na stretnutie (1. zavinené nenastúpenie družstva na stretnutie 10. kola VI. L medzi OŠK Teplička a TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet OŠK Teplička) U. č. 11-69-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Sokol Chrasť nad Hornádom - nenastúpenie družstva na stretnutie (1. zavinené nenastúpenie družstva na stretnutie 8. kola U19-A medzi TJ Spartak Bystrany a TJ Sokol Chrasť nad Hornádom) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet TJ Spartak Bystrany) U. č. 11-70-2017/2018: DK žiada klub AŠK Maria Huta Gelnica o zaslanie písomného vyjadrenia k HNS domáceho hospodára vo vzťahu k trénerovi hostí v stretnutí 6. kola U15-B medzi AŠK Maria Huta Gelnica a MFK Gelnica. U. č. 11-71-2017/2018: Slavomír Nemčík (128 7064, AŠK Maria Huta Gelnica; U19-B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 09.10.2017 // 5.- € U. č. 11-72-2017/2018: Maroš Žiga (R) - nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie (neospravedlnená neúčasť na stretnutí 7. kola U15-B medzi mužstvami FK Kluknava a FK Švedlár) - DS: podľa čl. 62 DP pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu v trvaní 2 mesiacov od 12.10.2017 do 12. // bez poplatku U. č. 11-73-2017/2018: Jakub Furman (R) - administratívne pochybenie delegovanej osoby (zadanie zápasových údajov nezodpovedajúcich skutočnosti a uzavretie zápisu o stretnutí bez relevantnej kontroly tam uvedených údajov v stretnutí 10. kola VI. Ligy medzi TJ Spartak Bystrany a OFK Jaklovce) - DS: podľa čl. 63 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) DP pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu v trvaní 6 mesiacov od 12.10.2017 do 12.04.2018 // bez poplatku U. č. 11-74-2017/2018: Tomáš Hrúz (AR) - administratívne pochybenie delegovanej osoby (zadanie zápasových údajov nezodpovedajúcich skutočnosti a uzavretie zápisu o stretnutí bez relevantnej kontroly tam uvedených údajov v stretnutí 10. kola VI. Ligy medzi TJ Spartak Bystrany a OFK Jaklovce) - DS: podľa čl. 63 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) DP pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu v trvaní 4 mesiacov od 12.10.2017 do 12.02.2018 // bez poplatku Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2017/2018-0011
Dátum zaevidovania: 13.10.2017 06:53
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 11-68-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom - nenastúpenie družstva na stretnutie (1. zavinené nenastúpenie družstva na stretnutie 10. kola VI. L medzi OŠK Teplička a TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet OŠK Teplička) 10 EUR 13.10.2017 06:54
U. č. 11-69-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Sokol Chrasť nad Hornádom - nenastúpenie družstva na stretnutie (1. zavinené nenastúpenie družstva na stretnutie 8. kola U19-A medzi TJ Spartak Bystrany a TJ Sokol Chrasť nad Hornádom) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet TJ Spartak Bystrany) 5 EUR 13.10.2017 07:02
U. č. 11-71-2017/2018: Slavomír Nemčík (128 7064, AŠK Maria Huta Gelnica; U19-B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 09.10.2017 // 5.- € 5 EUR 13.10.2017 07:05
POKUTY