Disciplinárna komisia
SN-DK-2017/2018-0010
DK 107
U. č. 10-59-2017/2018: Denis Šefčík (1345388; FK Pokrok SEZ Krompachy; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 01.10.2017 // 5.- € U. č. 10-60-2017/2018: Ivan Žiga (1348413; TJ SŠM Bystrany; U15-A) - vylúčený za HNS na HP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti hraním rukou na vlastnej bránovej čiare hráčom, ktorý nebol brankárom) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 46 ods. 1 písm. a), ods. 2 DP od 01.10.2017 // 5.- € U. č. 10-61-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (2. zavinené nenastúpenie družstva dospelých v stretnutí 9. kola VI. L medzi TJ ŠK Breznovica Letanovce a OFK Jaklovce) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet ŠK Breznovica Letanovce) U. č. 10-62-2017/2018: Marián Maxim (111 7776, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - v nadväznosti na U. č. 9-57-2017/2018, po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí, správy PR a výpovedí hlavných aktérov stretnutia, a po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia, po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne - DK podľa čl. 78 ods. 5 písm. b) DP zastavuje disciplinárne konanie, pretože podozrenie z disciplinárneho konania nebolo preukázané // bez poplatku U. č. 10-63-2017/2018: z vlastného zistenia: klub TJ Družstevník Odorín - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (predloženie nekompletného videozáznamu zo stretnutia TJ Družstevník Odorín a TJ Slovan Smižany - chýba odchod aktérov z HP, čím došlo k porušeniu povinnosti zakotvenej v RS/A/5/f + neoznačenie všetkých usporiadateľov reflexnou vestou, čím došlo k porušeniu zákona o športe a Súťažného poriadku) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) U. č. 10-64-2017/2018: Lukáš Vojtilla (123 8497, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.10.2017 // 10.- € U. č. 10-65-2017/2018: Michal Števlík (125 2791, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.10.2017 // 10.- € U. č. 10-66-2017/2018: Ľubomír Žiga (134 8417, TJ Spartak Bystrany; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera zovretou dlaňou do oblasti krku v prerušenej hre) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 5 týždňov podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 06.10.2017 do 10.11.2017 // 5.- € U. č. 10-67-2017/2018: Samuel Gonda (128 5328, FK Olcnava; U19-A) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (použitie urážlivého výroku voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu v trvaní 3 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 06.10.2016 do 27.10.2017 // 5.- € Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2017/2018-0010
Dátum zaevidovania: 04.10.2017 08:01
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 10-59-2017/2018: Denis Šefčík (1345388; FK Pokrok SEZ Krompachy; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 01.10.2017 // 5.- € 5 EUR 04.10.2017 08:02
U. č. 10-60-2017/2018: Ivan Žiga (1348413; TJ SŠM Bystrany; U15-A) - vylúčený za HNS na HP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti hraním rukou na vlastnej bránovej čiare hráčom, ktorý nebol brankárom) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 46 ods. 1 písm. a), ods. 2 DP od 01.10.2017 // 5.- € 5 EUR 04.10.2017 08:04
U. č. 10-61-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (2. zavinené nenastúpenie družstva dospelých v stretnutí 9. kola VI. L medzi TJ ŠK Breznovica Letanovce a OFK Jaklovce) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet ŠK Breznovica Letanovce) 10 EUR 04.10.2017 08:06
U. č. 10-63-2017/2018: z vlastného zistenia: klub TJ Družstevník Odorín - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (predloženie nekompletného videozáznamu zo stretnutia TJ Družstevník Odorín a TJ Slovan Smižany - chýba odchod aktérov z HP, čím došlo k porušeniu povinnosti zakotvenej v RS/A/5/f + neoznačenie všetkých usporiadateľov reflexnou vestou, čím došlo k porušeniu zákona o športe a Súťažného poriadku) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) 10 EUR 04.10.2017 08:09
U. č. 10-64-2017/2018: Lukáš Vojtilla (123 8497, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.10.2017 // 10.- € 10 EUR 04.10.2017 08:11
U. č. 10-65-2017/2018: Michal Števlík (125 2791, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.10.2017 // 10.- € 10 EUR 04.10.2017 08:13
U. č. 10-66-2017/2018: Ľubomír Žiga (134 8417, TJ Spartak Bystrany; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera zovretou dlaňou do oblasti krku v prerušenej hre) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 5 týždňov podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 06.10.2017 do 10.11.2017 // 5.- € 5 EUR 06.10.2017 13:12
U. č. 10-67-2017/2018: Samuel Gonda (128 5328, FK Olcnava; U19-A) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (použitie urážlivého výroku voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu v trvaní 3 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 06.10.2016 do 27.10.2017 // 5.- € 5 EUR 06.10.2017 13:15
POKUTY