Disciplinárna komisia
SN-DK-2017/2018-0009
DK 106
U. č. 9-51-2017/2018: Pavol Kandráč (1245553; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený za HNS voči súperovi (opľutie protihráča) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa čl. 47 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 25.09.2017 do 29.10.2017 // 10.- € U. č. 9-52-2017/2018: Ladislav Dragula (1196825; TJ Slovan Smižany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 25.09.2017 // 10.- € U. č. 9-53-2017/2018: Patrik Augustín (1195202; TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 25.09.2017 // 10.- € U. č. 9-54-2017/2018: Ondrej Bercík (1288273; FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 24.09.2017 // 5.- € U. č. 9-55-2017/2018: Tomáš Vujčik (1378826; MŠK Tatran Spišské Vlachy; U15-A) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP(hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 25.09.2017 do 29.10.2017 // 5.- € U. č. 9-56-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ FC Kluknava - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (stretnutie 4. kola U15-B medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a TJ FC Kluknava - pokles hráčov hostí pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi) - DS: pokuta vo výške 25.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 25.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) U. č. 9-57-2017/2018: DK podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. g) DP /podanie klubu/ začína disciplinárne konanie proti: hráč Marián Maxim (1117776, TJ Družstevník Odorín; VI. L) pre dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (telesné napadnutie protihráča v určených priestorov - udretie), ktorého sa mal dopustiť na stretnutí 8. kola VI. L medzi TJ Družstevník Odorín a TJ Slovan Smižany ako osoba nezúčastnená na hre, a za tým účelom 1/ predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie na deň 03.10.2017 o 16.30 hod: a) hráča Mariána Maxima 111 7776 ako aj kapitána domáceho tímu a zástupcu klubu TJ Družstevník Odorín b) kapitána hosťujúceho tímu a ako aj hráča Ladislava Dragulu a zástupcu klubu TJ Slovan Smižany c) hlavného usporiadateľa stretnutia d) R, AR1, AR2 a DZ predmetného stretnutia 2/ ukladá klubu TJ Družstevník Odorín predložiť DK videozáznam z predmetného stretnutia v rozsahu a kvalite predpísaných Rozpisom súťaže /videozáznam bude obsahovať okrem celého stretnutia aj odchod aktérov z HP/ U. č. 9-58-2017/2018: DK SOFZ dôrazne upozorňuje všetky FK na potrebu registrácie osôb uvádzaných v zápise o stretnutí v ISSF systéme s tým že nariaďuje všetkým FK, aby v lehote do 29.09.2017 zaregistrovala všetky osoby, ktoré sa budú zúčastňovať stretnutí ako funkcionári družstiev (tréner, asistent trénera, vedúci, lekár, masér a i.) tak, že stretnutia naplánované od víkendu (od 30.09.2017 a 01.10.2017) už budú odohrané v režime povinného vyplnenia týchto údajov, čo znamená, že v elektronickom zápise o stretnutí budú tieto polia vyznačené ako povinné, a klub, ktorý nebude mať zaregistrované tieto osoby s príslušnými funkciami neuzavrie súpisku družstva, čo znemožní odohratie stretnutia, za čo budú vyvodené súťažné a disciplinárne dôsledky a rovnako bude klub, za ktorý mužstvo súťaží, potrestaný príslušnými disciplinárnymi sankciami (pokuta a ďalšie podľa čl. 64 DP) Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2017/2018-0009
Dátum zaevidovania: 26.09.2017 21:52
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 9-51-2017/2018: Pavol Kandráč (1245553; TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený za HNS voči súperovi (opľutie protihráča) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa čl. 47 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 25.09.2017 do 29.10.2017 // 10.- € 10 EUR 26.09.2017 21:54
U. č. 9-52-2017/2018: Ladislav Dragula (1196825; TJ Slovan Smižany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 25.09.2017 // 10.- € 10 EUR 26.09.2017 21:58
U. č. 9-53-2017/2018: Patrik Augustín (1195202; TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 25.09.2017 // 10.- € 10 EUR 26.09.2017 22:04
U. č. 9-54-2017/2018: Ondrej Bercík (1288273; FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 24.09.2017 // 5.- € 5 EUR 26.09.2017 22:08
U. č. 9-55-2017/2018: Tomáš Vujčik (1378826; MŠK Tatran Spišské Vlachy; U15-A) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP(hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 25.09.2017 do 29.10.2017 // 5.- € 5 EUR 26.09.2017 22:16
U. č. 9-56-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ FC Kluknava - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (stretnutie 4. kola U15-B medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a TJ FC Kluknava - pokles hráčov hostí pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi) - DS: pokuta vo výške 25.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 25.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) 5 EUR 26.09.2017 22:20
POKUTY