Disciplinárna komisia
SN-DK-2017/2018-0008
DK 105
U. č. 8-43-2017/2018: Telesné napadnutie delegovanej osoby na HP: klub OŠK Slovinky + mužstvo dospelých VII. L + hráč Vladimír Merčák (1237203) - hráč: vylúčenie po 2. ŽK, následný priestupok na ČK (vyhrážanie R) a následná inzultácia R na HP (násilné vrazenie do R do oblasti krku spredu) počas stretnutia 7. kola VII. L medzi OŠK Rudňany "B" a OŠK Slovinky - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí, správy delegáta a výpovedí hlavných aktérov stretnutia, a po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia, po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v pléne takto rozhodla a ukladá tieto DS: a) klub OŠK Slovinky - pokuta vo výške 150.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP, čl. 36 ods. 1 písm. a), ods. 3, ods. 4 DP a RS/A/7d b) mužstvo dospelých VII. L - kontumácia stretnutia; výsledok 5:0 v prospech OŠK Rudňany "B" ponecháva v platnosti podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 5 DP s použitím čl. 31 ods. 2, ods. 3 DP a odobratie bodov v rozsahu 3 bodov podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 5 DP s použitím čl. 32 ods. 1, ods. 2 DP - na vedomie ŠTK - podľa čl. 32 ods. 2 DP sa DS odobratia bodov vykoná odpočítaním bodov postihnutému družstvu z tabuľky družstiev po skončení súťažného ročníka c) hráč Vladimír Merčák (123 7203) - pozastavenie výkonu športu na 12 mesiacov podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 2 písm. e) DP, čl. 36 ods. 2 písm. a), ods. 3, ods. 5 DP, čl. 34 ods. 8 DP (trestanie za viac disciplinárnych previnení, kedy sa DS ukladá podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k ostatným sa prihliada ako na priťažujúcu okolnosť - determinantom určujúcim v tomto prípade disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné je výška hornej hranice trestnej sadzby), od 18.09.2017 do 18.09.2018 // 150.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) za všetky výroky U. č. 8-44-2017/2018: Pavol Legát (110 2162, TJ Slovan Smižany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 18.09.2017 // 10.- € U. č. 8-45-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (1. zavinené nenastúpenie družstva dospelých v stretnutí 7. kola VI. L medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a OFK Jaklovce) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom) U. č. 8-46-2017/2018: z podnetu KR: klub TJ Spartak Bystrany - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (predloženie nekompletného videozáznamu zo stretnutia TJ Spartak Bystrany a MFK Gelnica na základe požiadavky KR, čím došlo k porušeniu povinnosti zakotvenej v RS/A/5/f) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) U. č. 8-47-2017/2018: Roman Stoličný (115 2295; TJ Družstevník Odorín; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 19.12.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € U. č. 8-48-2017/2018: R (Tomáš Suržin) - administratívne pochybenie delegovanej osoby (neuvedenie hlavného usporiadateľa ako aj lekára hostí, ktorý bol na lavičke náhradníkov, do zápisu o stretnutí 4. kola U19-B medzi AŠK Maria Huta Gelnica a MFK Gelnica) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov od 19.09.2017 do 03.10.2017 podľa čl. 63 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP // bez poplatku U. č. 8-49-2017/2018: DK vzala na vedomie podanie TJ Lokomotíva Margecany vo vzťahu k rozhodnutiu DK - U. č. 7-34-2017/2018, pričom klub upozorňuje, že DK odôvodňuje svoje rozhodnutia iba po splnení podmienky ustanovenej v čl. 78 ods. 7 DP /za poplatok/ a na základe žiadosti klubu. Aj napriek tomu DK konštatuje, že klubom označené rozhodnutia sa nevzťahujú na aktuálne posudzovaný prípad, kedy došlo k opľutiu R po predchádzajúcom vylúčení previnilca za HNS voči divákom (trestanie za viac disciplinárnych previnení), pričom DK zdôrazňuje, že opľutie delegovanej osoby považuje za jeden z najnešportovejších prejavov hráča voči R, takže uložená DS po zvážení všetkých rozhodných okolností posudzovaného prípadu za aplikovania čl. 36 ods. 3 DP celkom určite spĺňa zásady ukladania DS ako aj individuálnej a generálnej prevencie // bez poplatku U. č. 8-50-2017/2018: DK SOFZ dôrazne upozorňuje všetky FK na potrebu registrácie osôb uvádzaných v zápise o stretnutí v ISSF systéme s tým že nariaďuje všetkým FK, aby v lehote do 29.09.2017 zaregistrovala všetky osoby, ktoré sa budú zúčastňovať stretnutí ako funkcionári družstiev (tréner, asistent trénera, vedúci, lekár, masér a i.) tak, že stretnutia naplánované od víkendu (od 30.09.2017 a 01.10.2017) už budú odohrané v režime povinného vyplnenia týchto údajov, čo znamená, že v elektronickom zápise o stretnutí budú tieto polia vyznačené ako povinné, a klub, ktorý nebude mať zaregistrované tieto osoby s príslušnými funkciami neuzavrie súpisku družstva, čo znemožní odohratie stretnutia, za čo budú vyvodené súťažné a disciplinárne dôsledky a rovnako bude klub, za ktorý mužstvo súťaží, potrestaný príslušnými disciplinárnymi sankciami (pokuta a ďalšie podľa čl. 64 DP) Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2017/2018-0008
Dátum zaevidovania: 20.09.2017 07:38
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 8-43-2017/2018: Telesné napadnutie delegovanej osoby na HP: klub OŠK Slovinky + mužstvo dospelých VII. L + hráč Vladimír Merčák (1237203) - hráč: vylúčenie po 2. ŽK, následný priestupok na ČK (vyhrážanie R) a následná inzultácia R na HP (násilné vrazenie do R do oblasti krku spredu) počas stretnutia 7. kola VII. L medzi OŠK Rudňany "B" a OŠK Slovinky - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí, správy delegáta a výpovedí hlavných aktérov stretnutia, a po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia, po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v pléne takto rozhodla a ukladá tieto DS: a) klub OŠK Slovinky - pokuta vo výške 150.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 49 o 10 EUR 20.09.2017 07:39
U. č. 8-44-2017/2018: Pavol Legát (110 2162, TJ Slovan Smižany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 18.09.2017 // 10.- € 10 EUR 20.09.2017 07:44
U. č. 8-45-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (1. zavinené nenastúpenie družstva dospelých v stretnutí 7. kola VI. L medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a OFK Jaklovce) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom) 10 EUR 20.09.2017 07:46
U. č. 8-46-2017/2018: z podnetu KR: klub TJ Spartak Bystrany - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (predloženie nekompletného videozáznamu zo stretnutia TJ Spartak Bystrany a MFK Gelnica na základe požiadavky KR, čím došlo k porušeniu povinnosti zakotvenej v RS/A/5/f) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) 10 EUR 20.09.2017 07:49
POKUTY