Disciplinárna komisia
SN-DK-2017/2018-0006
DK 103
U. č. 6-27-2017/2018: klub TJ Štart Hrabušice - ODVOLACIE KONANIE: DK SOFZ na základe podania klubu TJ Štart Hrabušice zo dňa 01.09.2017 učineného cez ISSF systém, ktoré bolo podľa obsahu posúdené ako odvolanie proti rozhodnutiu DK SOFZ U. č. 5-22-2017/2018 zo dňa 30.08.2017, DK SOFZ v senáte takto rozhodla: I. Podľa čl. 84 ods. 4 DP vyhovuje odvolaniu a napádané rozhodnutie zrušuje v časti písmen c) a d) - rušia sa tresty zákazu výkonu funkcie pre vedúceho mužstva (Ján Oravec) a asistenta trénera (Patrik Brezovaj) II. Podľa čl. 84 ods. 7 DP sa poplatok za odvolanie vo výške 30.- € neúčtuje klubu TJ Štart Hrabušice do zbernej faktúry, pretože DK v plnom rozsahu sama vyhovela podanému odvolaniu (autoremedúra) III. klub TJ Štart Hrabušice - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (vedomé uvedenie nesprávnych údajov do ISSF systému ohľadom majstrovského stretnutia 2. kola U19A medzi OŠK Slovinky a TJ Štart Hrabušice - uvedenie osôb vedúceho mužstva a asistenta trénera do zápisu o stretnutí, ktoré v skutočnosti neboli na stretnutí deklarovanými aktérmi stretnutia) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) U. č. 6-28-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - nenastúpenie družstva na stretnutie (3. zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 3. kola U19-B medzi FK Slovan Veľký Folkmar a TJ Slovan Helcmanovce) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené U. č. 6-29-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (2. zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 3. kola U19-B medzi TJ Lokomotíva Margecany a OFK Jaklovce) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet TJ Lokomotíva Margecany) U. č. 6-30-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (vylúčenie družstva dorastu zo súťaže U19-B) - DS: pokuta vo výške 300.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m2 // 300.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) U. č. 6-31-2017/2018: DK SOFZ dôrazne upozorňuje všetky FK na potrebu registrácie osôb uvádzaných v zápise o stretnutí v ISSF systéme s tým že nariaďuje všetkým FK, aby v lehote do 29.09.2017 zaregistrovala všetky osoby, ktoré sa budú zúčastňovať stretnutí ako funkcionári družstiev (tréner, asistent trénera, vedúci, lekár, masér a i.) tak, že stretnutia naplánované od víkendu (od 30.09.2017 a 01.10.2017) už budú odohrané v režime povinného vyplnenia týchto údajov, čo znamená, že v elektronickom zápise o stretnutí budú tieto polia vyznačené ako povinné, a klub, ktorý nebude mať zaregistrované tieto osoby s príslušnými funkciami neuzavrie súpisku družstva, čo znemožní odohratie stretnutia, za čo budú vyvodené súťažné a disciplinárne dôsledky a rovnako bude klub, za ktorý mužstvo súťaží, potrestaný príslušnými disciplinárnymi sankciami (pokuta a ďalšie podľa čl. 64 DP) http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2017/2018-0006
Dátum zaevidovania: 06.09.2017 08:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
III. klub TJ Štart Hrabušice - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (vedomé uvedenie nesprávnych údajov do ISSF systému ohľadom majstrovského stretnutia 2. kola U19A medzi OŠK Slovinky a TJ Štart Hrabušice - uvedenie osôb vedúceho mužstva a asistenta trénera do zápisu o stretnutí, ktoré v skutočnosti neboli na stretnutí deklarovanými aktérmi stretnutia) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) 5 EUR 06.09.2017 08:27
U. č. 6-28-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - nenastúpenie družstva na stretnutie (3. zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 3. kola U19-B medzi FK Slovan Veľký Folkmar a TJ Slovan Helcmanovce) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené 5 EUR 06.09.2017 08:29
U. č. 6-29-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (2. zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 3. kola U19-B medzi TJ Lokomotíva Margecany a OFK Jaklovce) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet TJ Lokomotíva Margecany) 5 EUR 06.09.2017 08:31
U. č. 6-30-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (vylúčenie družstva dorastu zo súťaže U19-B) - DS: pokuta vo výške 300.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m2 // 300.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) 5 EUR 06.09.2017 08:33
POKUTY