Disciplinárna komisia
SN-DK-2017/2018-0005
DK 102
U. č. 5-22-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Štart Hrabušice - neoprávnený štart (neoprávnený štart hráča TJ Štart Hrabušice - štart hráča na RP hráča Miroslava Kocúra v majstrovskom stretnutí 2. kola U19A medzi OŠK Slovinky a TJ Štart Hrabušice) - DS: a) klub TJ Štart Hrabušice - pokuta vo výške 200.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/m4 b) osoba uvedená v zápise ako kapitán - Richard Paľuch (1285955) - DS: pozastavenie výkonu funkcie kapitána v trvaní 6 mesiacov od 31.08.2017 do 28.02.2018 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP c) osoba uvedená v zápise ako vedúci - Ján Oravec - DS: pozastavenie výkonu funkcie vedúceho v trvaní 6 mesiacov od 31.08.2017 do 28.02.2018 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP d) osoba uvedená v zápise ako asistent trénera - Patrik Brezovaj - pozastavenie výkonu funkcie trénera alebo asistenta trénera v trvaní 6 mesiacov od 31.08.2017 do 28.02.2018 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP // 200.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) U. č. 5-23-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 2. kola U19-B medzi OFK Jaklovce a FK Slovan Veľký Folkmar) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené U. č. 5-24-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Lokomotíva Margecany - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 2. kola U19-B medzi AŠK Maria Huta Gelnica a TJ Lokomotíva Margecany) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené U. č. 5-25-2017/2018: z podnetu ŠTK: MŠK Tatran Spišské Vlachy - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 4. kola U15-A medzi TJ Štart Hrabušice a MŠK Tatran Spišské Vlachy) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ: 50% na účet domáceho družstva U. č. 5-26-2017/2018: Tomáš Hrúz (R) - nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie (nedostavenie sa na stretnutia 3. kola U15-A medzi TJ Štart Hrabušice a OŠK Rudňany a 4. kola U15-A medzi TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce a FK NOVES SNV "B" bez riadneho ospravedlnenia) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov podľa čl. 62 DP od 31.08.2017 do 14.09.2017 Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2017/2018-0005
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 06:34
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 5-22-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Štart Hrabušice - neoprávnený štart (neoprávnený štart hráča TJ Štart Hrabušice - štart hráča na RP hráča Miroslava Kocúra v majstrovskom stretnutí 2. kola U19A medzi OŠK Slovinky a TJ Štart Hrabušice) - DS: a) klub TJ Štart Hrabušice - pokuta vo výške 200.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/m4 b) osoba uvedená v zápise ako kapitán - Richard Paľuch (1285955) - DS: pozastavenie výkonu funkcie kapitána v trvaní 6 mesiacov od 31.08.2017 do 28.02.2018 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP c) osoba uvedená v zápise ako vedúci - Ján Oravec - DS: pozastavenie výkonu funkcie vedúceho v trvaní 6 mesiacov od 31.08.2017 do 28.02.2018 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP d) osoba uvedená v zápise ako asistent trénera - Patrik Brezovaj - pozastavenie výkonu funkcie trénera alebo asistenta trénera v trvaní 6 mesiacov od 31.08.2017 do 28.02.2018 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) 5 EUR 31.08.2017 06:36
U. č. 5-23-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 2. kola U19-B medzi OFK Jaklovce a FK Slovan Veľký Folkmar) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené 5 EUR 31.08.2017 06:38
U. č. 5-24-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Lokomotíva Margecany - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 2. kola U19-B medzi AŠK Maria Huta Gelnica a TJ Lokomotíva Margecany) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené 5 EUR 31.08.2017 06:39
U. č. 5-25-2017/2018: z podnetu ŠTK: MŠK Tatran Spišské Vlachy - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 4. kola U15-A medzi TJ Štart Hrabušice a MŠK Tatran Spišské Vlachy) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ: 50% na účet domáceho družstva 5 EUR 31.08.2017 06:42
POKUTY