Disciplinárna komisia
SN-DK-2017/2018-0004
DK 101
U. č. 4-15-2017/2018: Jozef Vojčík (FK Pokrok SEZ Krompachy; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (sotenie súpera vykonané nadmernou silou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 20.08.2017 // 5.- € U. č. 4-16-2017/2018: Erik Figmik (OTJ Jamník; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (oplácanie - sotenie súpera vykonané nadmernou silou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 20.8.2017 // 5.- € U. č. 4-17-2017/2018: Tomáš Zmij (FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 20.08.2017 // 5.- € U. č. 4-18-2017/2018: Marián Skupek (FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (hanlivý a urážlivý výrok voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 20.8.2017 do 17.09.2017 // 5.- € U. č. 4-19-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 1. kola U19-B medzi TJ Slovan Nálepkovo a FK Slovan Veľký Folkmar) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené U. č. 4-20-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 1. kola U19-B medzi AŠK Maria Huta Gelnica a OFK Jaklovce) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet AŠK Maria Huta Gelnica) U. č. 4-21-2017/2018: DK dôrazne upozorňuje FK na disciplinárne následky neuhradenia COR v lehote do 22.8.2017, ktoré budú voči previnilým FK vyvodené na najbližšom zasadnutí DK SOFZ (herné a iné dôsledky) v prípade, ak COR zo strany dotknutých klubov nebude dodatočne uhradené, teda pripísané na účet SOFZ v lehote do 25.8.2017 Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2017/2018-0004
Dátum zaevidovania: 23.08.2017 06:46
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 4-15-2017/2018: Jozef Vojčík (FK Pokrok SEZ Krompachy; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (sotenie súpera vykonané nadmernou silou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 20.08.2017 // 5.- € 5 EUR 23.08.2017 06:47
U. č. 4-16-2017/2018: Erik Figmik (OTJ Jamník; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (oplácanie - sotenie súpera vykonané nadmernou silou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 20.8.2017 // 5.- € 5 EUR 23.08.2017 06:56
U. č. 4-17-2017/2018: Tomáš Zmij (FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 20.08.2017 // 5.- € 5 EUR 23.08.2017 07:00
U. č. 4-18-2017/2018: Marián Skupek (FK Slovan Helcmanovce; U19-B) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (hanlivý a urážlivý výrok voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 23.10.2016 do 17.09.2017 // 5.- € 5 EUR 23.08.2017 07:03
U. č. 4-19-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 1. kola U19-B medzi TJ Slovan Nálepkovo a FK Slovan Veľký Folkmar) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené 5 EUR 23.08.2017 07:18
U. č. 4-20-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OFK Jaklovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 1. kola U19-B medzi AŠK Maria Huta Gelnica a OFK Jaklovce) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% na účet AŠK Maria Huta Gelnica) 5 EUR 23.08.2017 07:21
POKUTY