Disciplinárna komisia
SN-DK-2017/2018-0002
DK 99
U. č. 2-9-2017/2018: DK konštatuje splnenie povinnosti vyplývajúcej pre TJ Lokomotíva Margecany z U. č. 1-6-2017/2018 // bez poplatku U. č. 2-10-2017/2018: DK konštatuje splnenie povinnosti vyplývajúcej pre TJ Družstevník Odorín z U. č. 1-4-2017/2018 // bez poplatku U. č. 2-11-2017/2018: v nadväznosti na U. č. 1-8-2017/2018 a z podnetu ŠTK: klub OKŠ Spišský Hrušov: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (odhlásenie mužstva dospelých zo VII. L po Aktíve SOFZ pred začiatkom súťažného ročníka - Rozpis SOFZ bodA/7/m2) - po vyhodnotení rozhodných okolností prípadu a jeho posúdenia ako hodného osobitného zreteľa DK takto rozhodla: DS: pokuta vo výške 200.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 4 DP a RS/A/7/m2 // 200.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 09.08.2017 08:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 2-11-2017/2018: v nadväznosti na U. č. 1-8-2017/2018 a z podnetu ŠTK: klub OKŠ Spišský Hrušov: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (odhlásenie mužstva dospelých zo VII. L po Aktíve SOFZ pred začiatkom súťažného ročníka - Rozpis SOFZ bodA/7/m2) - po vyhodnotení rozhodných okolností prípadu a jeho posúdenia ako hodného osobitného zreteľa DK takto rozhodla: DS: pokuta vo výške 200.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 4 DP a RS/A/7/m2 // 200.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) 10 EUR 09.08.2017 08:17
POKUTY