Disciplinárna komisia
SN-DK-2017/2018-0001
DK 98
U. č. 1-1-2017/2018: Prenášajú sa všetky DS uložené v súť. roč. 2016/2017, výkon ktorých zasahuje do súť. roč. 2017/2018. U. č. 1-2-2017/2018: Po vyžrebovaní súťažného ročníka 2017/2018 a presnom určení začiatku súťaží ako aj zohľadnení skutočnosti, že ide o previnilca, ktorý môže mať striedavý štart: Martin Zahornadský (128 5319, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L, U19A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP v súťaži U19A - (pokus o udretie súpera do tváre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP s použitím čl. 34 ods. 6 DP od 31.07.2017 do 20.08.2017 // 5.- € - poplatok nebol zaúčtovaný v príslušnom uznesení z 20.06.2017, preto sa účtuje teraz U. č. 1-3-2017/2018: DK pod hrozbou uloženia DS (pokuta, zákaz prestupov, zastavenie činnosti a odobratie bodov) upozorňuje na potrebu uhradenia štartovného v lehote do 08.08.2017 (prostriedky musia byť pripísané na účte SOFZ) tieto FK v nasledovnej výške: Smižany: 100.- €, Smolník: 100.- €, Sp. Tomášovce: 13.- €, V. Folkmár: 13.- €, Sp. Vlachy: 13.- € U. č. 1-4-2017/2018: Prestupový spor: DK na základe podania klubu Slovan FO Markušovce ukladá klubu TJ Družstevník Odorín, aby v lehote do 08.08.2016 predložil DK SOFZ hodnoverný doklad o úhrade sumy 150.- € z titulu transferu hráča Jozef Andráši (112 1868) pod hrozbou uloženia DS (pokuta, zákaz prestupov a i.). Súčasne DK vyzýva klub Slovan FO Markušovce, aby v lehote do 08.08.2016 do 16:00 hod. prostredníctvom ISSF systému DK SOFZ oznámil, či a kedy bola predmetná suma uhradená, a tiež aby DK oznámil, ako formou prebehla dohoda medzi klubmi o výške odstupného, ak bola písomná, je potrebné ju predložiť DK // bez poplatku U. č. 1-5-2017/2018: DK v súvislosti s aktuálnou zmenou Registračného a prestupového poriadku SFZ účinnou od 18.07.2017 kluby dôrazne upozorňuje, že zadávanie nesprávnych prestupových súm (tieto sú presne uvedené v RaPP) na miesto dohodnutých súm (napr. 0) založí u previnilcov disciplinárnu zodpovednosť za disciplinárne previnenie podľa čl. 64 ods. 1 písm. a), písm. e) DP - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ U. č. 1-6-2017/2018: Prestupový spor: DK na základe podania klubu OŠK Slovinky ukladá klubu TJ Lokomotíva Margecany, aby v lehote do 07.08.2016 vrátili klubu OŠK Slovinky registračné preukazy hráčov, ktorí boli v TJ Lokomotíva Margecany na hosťovanie pod hrozbou uloženia DS (pokuta, zákaz prestupov a i.); DK vyzýva klub OŠK Slovinky, aby v lehote do 08.08.2016 do 16:00 hod. prostredníctvom ISSF systému DK SOFZ oznámil, či boli preukazy vrátené // bez poplatku U. č. 1-7-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Obecné lesy Smolník: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nesplnenie podmienky pre družstvo VI. L dospelých mať v súť. roč. jedno mládežnícke družstvo v súťažiach SOFZ - Rozpis SOFZ bodA/7/m3) - DS: pokuta vo výške 350.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 4 DP a RS/A/7/m3 // 350.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) U. č. 1-8-2017/2018: z podnetu ŠTK: DK vyzýva klub OKŠ Spišský Hrušov o uvedenie dôvodu odhlásenia mužstva dospelých zo VII. L dospelých po Aktíve SOFZ do 08.08.2017 do 16.00 hod. prostredníctvom ISSF systému // bez poplatku Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2017/2018-0001
Dátum zaevidovania: 03.08.2017 13:29
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 1-2-2017/2018: Po vyžrebovaní súťažného ročníka 2017/2018 a presnom určení začiatku súťaží ako aj zohľadnení skutočnosti, že ide o previnilca, ktorý môže mať striedavý štart: Martin Zahornadský (128 5319, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L, U19A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP v súťaži U19A - (pokus o udretie súpera do tváre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP s použitím čl. 34 ods. 6 DP od 31.07.2017 do 20.08.2017 // 5.- € - poplatok nebol zaúčtovaný v príslušnom uznesení z 20.06.2017, preto sa účtuje teraz 5 EUR 03.08.2017 13:31
U. č. 1-7-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub FK Obecné lesy Smolník: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nesplnenie podmienky pre družstvo VI. L dospelých mať v súť. roč. jedno mládežnícke družstvo v súťažiach SOFZ - Rozpis SOFZ bodA/7/m3) - DS: pokuta vo výške 350.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 4 DP a RS/A/7/m3 // 350.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) 10 EUR 03.08.2017 13:41
POKUTY