Disciplinárna komisia
SN-DK-2016/2017-0028
DK 96
U. č. 28-218-2016/2017: Tomáš Polkabla (118 4196, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 12.06.2017 // 10.- € U. č. 28-219-2016/2017: Vladimír Merčák (123 7203, OŠK Slovinky; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 12.06.2017 // 10.- € U. č. 28-220-2016/2017: Mário Horváth (135 9335, OŠK Rudňany; U19A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 11.06.2017 // 5.- € U. č. 28-221-2016/2017: Miroslav Baran (130 0861, AŠK Maria Huta Gelnica; U19B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 11.06.2017 // 5.- € U. č. 28-222-2016/2017: Daniel Ciesar (131 9801, TJ Slovan Nálepkovo; U19B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 13.09.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € U. č. 28-223-2016/2017: DK na základe U. č. 27-217-2016/2017 a posúdenia podaní delegovaných osôb ako aj zaslaného stanoviska TJ Lokomotíva Margecany, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne v senáte rozhodla takto: Podľa čl. 71 ods. 5 písm. b) DP vzala na vedomie oznámenie R stretnutia bez prijatia ďalších opatrení, pretože obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania // bez poplatku Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2016/2017-0028
Dátum zaevidovania: 14.06.2017 08:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 28-218-2016/2017: Tomáš Polkabla (118 4196, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 12.06.2017 // 10.- € 10 EUR 14.06.2017 08:42
U. č. 28-219-2016/2017: Vladimír Merčák (123 7203, OŠK Slovinky; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 12.06.2017 // 10.- € 10 EUR 14.06.2017 08:44
U. č. 28-220-2016/2017: Mário Horváth (135 9335, OŠK Rudňany; U19A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 11.06.2017 // 5.- € 5 EUR 14.06.2017 08:47
U. č. 28-221-2016/2017: Miroslav Baran (130 0861, AŠK Maria Huta Gelnica; U19B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 11.06.2017 // 5.- € 5 EUR 14.06.2017 08:50
U. č. 28-222-2016/2017: Daniel Ciesar (131 9801, TJ Slovan Nálepkovo; U19B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 13.09.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € 5 EUR 14.06.2017 08:53