Disciplinárna komisia
SN-DK-2016/2017-0026
DK 95
U. č. 27-208-2016/2017: Erik Figmik (128 9471, OTJ Jamník; U19A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U19A podľa čl. 37 ods. 3 DP od 04.06.2017 // 5.- € U. č. 27-209-2016/2017: Kristián Melega (129 0910, FK Olcnava; U19A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U19A podľa čl. 37 ods. 3 DP od 04.06.2017 // 5.- € U. č. 27-210-2016/2017: Štefan Polaček (121 4740, OFK Jaklovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 05.06.2017 // 10.- € U. č. 27-211-2016/2017: René Žiga (136 2529, TJ Spartak Bystrany; U19A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 04.06.2017 // 5.- € U. č. 27-212-2016/2017: Patrik Gonda (128 9386, TJ Slovan Nálepkovo; U19B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 04.06.2017 // 5.- € U. č. 27-213-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub FK Olcnava - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (stretnutie 20. kola U19A medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a FK Olcnava - pokles hráčov pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi) - DS: pokuta vo výške 60.- € (dvojnásobok) podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 60.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)- na vedomie HK SOFZ (50% pokuty na účet domácich) U. č. 27-214-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 24. kola U15-A medzi ŠK Harichovce a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 100.- € (dvojnásobok) podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% pokuty na účet domácich) U. č. 27-215-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub MŠK Tatran Spišské Vlachy - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 24. kola U15-A medzi OTJ Jamník a MŠK Tatran Spišské Vlachy) - DS: pokuta vo výške 100.- € (dvojnásobok) podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% pokuty na účet domácichí) U. č. 27-216-2016/2017: klub OŠK Teplička - HNS priaznivcov (HNS domáceho diváka voči R v súťažnom stretnutí 24. kola U15-A medzi OŠK Teplička a TJ Štart Hrabušice) - najmä na základe zápisu o stretnutí, podania R v ISSF systému, stanoviska OŠK Teplička po objasnení všetkých významných okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DO v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: pokarhanie podľa čl. 58 ods. 2 písm. a) DP, čl. 11 ods. 1 DP, pričom DK klubu OŠK Teplička dôrazne vytýka spáchané disciplinárne previnenie a upozorňuje, že v prípade opakovania sa bude klubu uložená pokuta, príp. iné disciplinárne sankcie // 5.- € U. č. 27-217-2016/2017: Martin Šuba (129 0920, TJ Nový život Kluknava; U19B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 07.09.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € U. č. 27-217-2016/2017: DK na základe podania R v ISSF systéme žiada klub TJ Lokomotíva Margecany o zaslanie písomného stanoviska k údajnému HNS domáceho usporiadateľa č. 6 voči výprave hostí (TJ Spartak Bystrany) po príchode do areálu pred stretnutím 24. kola VI. L medzi TJ Lokomotíva Margecany a TJ Spartak Bystrany // bez poplatku Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2016/2017-0026
Dátum zaevidovania: 09.06.2017 06:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 27-208-2016/2017: Erik Figmik (128 9471, OTJ Jamník; U19A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U19A podľa čl. 37 ods. 3 DP od 04.06.2017 // 5.- € 5 EUR 09.06.2017 06:49
U. č. 27-209-2016/2017: Kristián Melega (129 0910, FK Olcnava; U19A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U19A podľa čl. 37 ods. 3 DP od 04.06.2017 // 5.- € 5 EUR 09.06.2017 06:52
U. č. 27-210-2016/2017: Štefan Polaček (121 4740, OFK Jaklovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 05.06.2017 // 10.- € 10 EUR 09.06.2017 06:54
U. č. 27-211-2016/2017: René Žiga (136 2529, TJ Spartak Bystrany; U19A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 04.06.2017 // 5.- € 5 EUR 09.06.2017 06:57
U. č. 27-212-2016/2017: Patrik Gonda (128 9386, TJ Slovan Nálepkovo; U19B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 04.06.2017 // 5.- € 5 EUR 09.06.2017 07:00
U. č. 27-213-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub FK Olcnava - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (stretnutie 20. kola U19A medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a FK Olcnava - pokles hráčov pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi) - DS: pokuta vo výške 60.- € (dvojnásobok) podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 60.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)- na vedomie HK SOFZ (50% pokuty na účet domácich) 5 EUR 09.06.2017 07:09
U. č. 27-214-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 24. kola U15-A medzi ŠK Harichovce a OŠK Slovinky) - DS: pokuta vo výške 100.- € (dvojnásobok) podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% pokuty na účet domácich) 5 EUR 09.06.2017 07:12
U. č. 27-215-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub MŠK Tatran Spišské Vlachy - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 24. kola U15-A medzi OTJ Jamník a MŠK Tatran Spišské Vlachy) - DS: pokuta vo výške 100.- € (dvojnásobok) podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% pokuty na účet domácichí) 5 EUR 09.06.2017 07:14
U. č. 27-216-2016/2017: klub OŠK Teplička - HNS priaznivcov (HNS domáceho diváka voči R v súťažnom stretnutí 24. kola U15-A medzi OŠK Teplička a TJ Štart Hrabušice) - najmä na základe zápisu o stretnutí, podania R v ISSF systému, stanoviska OŠK Teplička po objasnení všetkých významných okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DO v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: pokarhanie podľa čl. 58 ods. 2 písm. a) DP, čl. 11 ods. 1 DP, pričom DK klubu OŠK Teplička dôrazne vytýka spáchané disciplinárne previnenie a upozorňuje, že v prípade opakovania sa bude klubu uložená pokuta, príp. iné disciplinárne sankcie // 5.- € 5 EUR 09.06.2017 07:17
U. č. 27-217-2016/2017: Martin Šuba (129 0920, TJ Nový život Kluknava; U19B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 07.09.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € 5 EUR 09.06.2017 07:19
POKUTY