Disciplinárna komisia
SN-DK-2016/2017-0025
DK 94
U. č. 26-203-2016/2017: Dominik Chromý (128 6877, TJ Spartak Bystrany; U19A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U19A podľa čl. 37 ods. 3 DP od 28.05.2017 // 5.- € U. č. 26-204-2016/2017: Henrich Bednár (126 1923, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 29.05.2017 // 10.- € U. č. 26-205-2016/2017: Jozef Palko (116 8359, FK Olcnava; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 29.05.2017 // 10.- € U. č. 26-206-2016/2017: Pavol Karpinský (128 5276, TJ Slovan Nálepkovo; U19B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 28.05.2017 // 5.- € U. č. 26-207-2016/2017: Slavomír Nemčík (128 7064, OFK Jaklovce; U19B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 4 mesiacov do 30.09.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € - Upozornenie: DK dôrazne upozorňuje predmetný FK ako aj iné, aby do budúcna žiadosti podobného druhu boli adresované DK do 16.00 v deň, kedy zasadá DK, pretože v prípade opakovania sa vytýkaného nedostatku DK takúto žiadosť neprejedná ! Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2016/2017-0025
Dátum zaevidovania: 31.05.2017 08:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 26-203-2016/2017: Dominik Chromý (128 6877, TJ Spartak Bystrany; U19A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U19A podľa čl. 37 ods. 3 DP od 28.05.2017 // 5.- € 5 EUR 31.05.2017 08:56
U. č. 26-204-2016/2017: Henrich Bednár (126 1923, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 29.05.2017 // 10.- € 10 EUR 31.05.2017 08:58
U. č. 26-205-2016/2017: Jozef Palko (126 1923, FK Olcnava; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 29.05.2017 // 10.- € 10 EUR 31.05.2017 09:00
U. č. 26-206-2016/2017: Pavol Karpinský (128 5276, TJ Slovan Nálepkovo; U19B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 28.05.2017 // 5.- € 5 EUR 31.05.2017 09:10
U. č. 26-207-2016/2017: Slavomír Nemčík (128 7064, OFK Jaklovce; U19B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 4 mesiacov do 30.09.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € - Upozornenie: DK dôrazne upozorňuje predmetný FK ako aj iné, aby do budúcna žiadosti podobného druhu boli adresované DK do 16.00 v deň, kedy zasadá DK, pretože v prípade opakovania sa vytýkaného nedostatku DK takúto žiadosť neprejedná ! 5 EUR 31.05.2017 09:14