Disciplinárna komisia
SN-DK-2016/2017-0019
DK 88
U. č. 20-132-2016/2017: Samuel Tornay (128 8244, Slovan FO Markušovce; VI. L) - vylúčený za HNS - (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie podľa čl. 45 ods. 1 písm. a), ods. 2 DP od 17.04.2017 // 10.- € U. č. 20-133-2016/2017: Dominik Humeňanský (122 4147, OFK Jaklovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 17.04.2017 // 10.- € U. č. 20-134-2016/2017: Vladimír Merčák (123 7203, OŠK Slovinky; VII. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (hanlivý a urážlivý výrok voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 17.04.2017 do 08.05.2017 // 10.- € U. č. 20-135-2016/2017: Dominik Bodnár (126 2374, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 17.04.2017 // 10.- € U. č. 20-136-2016/2017: Prestupový spor - klub FK Obecné lesy Baník Smolník: nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (porušenie povinnosti uvedenej v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ - neuhradenie faktúry za transfery hráčov Tomáša Špaka 112 1622 a Michala Lapšanského 110 8490 z FK Slovan Helcmanovce do FK Obecné lesy Baník Smolník v lehote splatnosti do 07.04.2017) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry), čl. 36 ods. 3, čl. 2 ods. 2 písm. b) DP, čl. 64 ods. 1 písm. f), ods. 4 DP a RS/A/7/m; súčasne vyzýva klub FK Obecné lesy Baník Smolník, aby v lehote do 25.04.2017 do 16.00 hod. predložil DK SOFZ hodnoverný doklad o úhrade predmetnej faktúry splatnej dňa 07.04.2017 pod hrozbou zastavenia matričnej činnosti. Súčasne DK vyzýva klub FK Slovan Helcmanovce, aby v rovnakej lehote prostredníctvom ISSF systému DK SOFZ oznámil, či a kedy bola predmetná faktúra uhradená // 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) U. č. 20-137-2016/2017: Tomáš Žiga (136 2752, TJ Štart Hrabušice; U19A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 mesiac na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 18.07.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € U. č. 20-138-2016/2017: DK odstupuje podanie OŠK Slovinky (sťažnosť na výkon rozhodcu) KR SOFZ. Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2016/2017-0019
Dátum zaevidovania: 19.04.2017 08:14
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 20-132-2016/2017: Samuel Tornay (128 8244, Slovan FO Markušovce; VI. L) - vylúčený za HNS - (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie podľa čl. 45 ods. 1 písm. a), ods. 2 DP od 17.04.2017 // 10.- € 10 EUR 19.04.2017 08:15
U. č. 20-133-2016/2017: Dominik Humeňanský (122 4147, OFK Jaklovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 17.04.2017 // 10.- € 10 EUR 19.04.2017 08:18
U. č. 20-134-2016/2017: Vladimír Merčák (123 7203, OŠK Slovinky; VII. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (hanlivý a urážlivý výrok voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 17.04.2017 do 08.05.2017 // 10.- € 10 EUR 19.04.2017 08:21
U. č. 20-135-2016/2017: Dominik Bodnár (126 2374, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 17.04.2017 // 10.- € 10 EUR 19.04.2017 08:24
U. č. 20-136-2016/2017: Prestupový spor - klub FK Obecné lesy Baník Smolník: nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (porušenie povinnosti uvedenej v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ - neuhradenie faktúry za transfery hráčov Tomáša Špaka 112 1622 a Michala Lapšanského 110 8490 z FK Slovan Helcmanovce do FK Obecné lesy Baník Smolník v lehote splatnosti do 07.04.2017) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry), čl. 36 ods. 3, čl. 2 ods. 2 písm. b) DP, čl. 64 ods. 1 písm. f), ods. 4 DP a RS/A/7/m; súčasne vyzýva klub FK Obecné lesy Baník Smolník, aby v lehote do 25.04.2017 do 16.00 hod. predložil DK SOFZ hodnoverný doklad o úhrade predmetnej faktúry splatnej dňa 07.04.2017 pod hrozbou zastavenia matričnej činnosti. Súčasne DK vyzýva klub FK Slovan Helcmanovce, aby v rovnakej lehote prostredníctvom ISSF systému DK SOFZ oznámil, či a kedy bola predmetná faktúra uhradená // 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) 10 EUR 19.04.2017 08:27
POKUTY