Disciplinárna komisia
SN-DK-2016/2017-0018
DK 87
U. č. 19-124-2016/2017: Ivan Horváth (136 1017, OŠK Rudňany; U19A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera do tváre v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 10.04.2017 do 30.04.2017 // 5.- € U. č. 19-125-2016/2017: Peter Repaský (128 8145, OTJ Jamník; U19A) - vylúčený za zakázanú hru - (podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia v súťaži U19-A podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP od 09.04.2017 // 5.- € U. č. 19-126-2016/2017: Adam Kočiš (135 2648, OKŠ Spišský Hrušov; U15-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U15-A podľa čl. 37 ods. 3 DP od 09.04.2017 // 5.- € U. č. 19-127-2016/2017: Roman Stoličný (115 2295, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 10.04.2017 // 10.- € U. č. 19-128-2016/2017: Jakub Polkabla (128 8146, TJ Družstevník Odorín; U19A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 09.04.2017 // 5.- € U. č. 19-129-2016/2017: Patrik Šimčík (133 6183, FK Olcnava; U19A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 09.04.2017 // 5.- € U. č. 19-130-2016/2017: Tomáš Žiga (136 2752, TJ Štart Hrabušice; U19A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK zamieta žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS podľa čl. 41 ods. 1 DP // 5.- € Odôvodnenie: Žiadosť bola podaná predčasne, polovica výkonu DS uplynie dňa 16.04.2017 ! U. č. 19-131-2016/2017: R (Adam Hron) - administratívne pochybenie delegovanej osoby (nezadanie „podania k zápasu" do ISSF systému ohľadom udelenia ČK v stretnutí 12. kola U19A medzi OŠK Rudňany a TJ SŠM Bystrany) - DO: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov podľa čl. 63 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 11.04.2017 do 25.04.2017 - na vedomie obsadzovací úsek KR SOFZ // bez poplatku Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2016/2017-0018
Dátum zaevidovania: 12.04.2017 08:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 19-124-2016/2017: Ivan Horváth (136 1017, OŠK Rudňany; U19A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera do tváre v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 10.04.2017 do 30.04.2017 // 5.- € 5 EUR 12.04.2017 08:16
U. č. 19-125-2016/2017: Peter Repaský (128 8145, OTJ Jamník; U19A) - vylúčený za zakázanú hru - (podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia v súťaži U19-A podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP od 09.04.2017 // 5.- € 5 EUR 12.04.2017 08:19
U. č. 19-126-2016/2017: Adam Kočiš (135 2648, OKŠ Spišský Hrušov; U15-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U15-A podľa čl. 37 ods. 3 DP od 09.04.2017 // 5.- € 5 EUR 12.04.2017 08:21
U. č. 19-127-2016/2017: Roman Stoličný (115 2295, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 10.04.2017 // 10.- € 10 EUR 12.04.2017 08:24
U. č. 19-128-2016/2017: Jakub Polkabla (128 8146, TJ Družstevník Odorín; U19A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 09.04.2017 // 5.- € 5 EUR 12.04.2017 08:26
U. č. 19-129-2016/2017: Patrik Šimčík (133 6183, FK Olcnava; U19A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 09.04.2017 // 5.- € 5 EUR 12.04.2017 08:28
U. č. 19-130-2016/2017: Tomáš Žiga (136 2752, TJ Štart Hrabušice; U19A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK zamieta žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS podľa čl. 41 ods. 1 DP // 5.- € Odôvodnenie: Žiadosť bola podaná predčasne, polovica výkonu DS uplynie dňa 16.04.2017 ! 5 EUR 12.04.2017 08:31