Disciplinárna komisia
SN-DK-2016/2017-0017
DK 86
U. č. 18-118-2016/2017: Milan Šefčík (124 0638, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 03.04.2017 // 10.- € U. č. 18-119-2016/2017: Oliver Plachetka (121 0669, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VI. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (hanlivý a urážlivý výrok voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 03.04.2017 do 08.05.2017 // 10.- € U. č. 18-120-2016/2017: Milan Rerko (134 6301, ŠK Harichovce; U15-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 04.07.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € U. č. 18-121-2016/2017: klub ŠK Breznovica Letanovce + p. Milan Šefčík (nar. 1963, vedúci mužstva dospelých) - HNS voči delegovanej osobe + vykázanie z lavičky (HNS voči R použitím hanlivého a urážlivého výroku a následné vykázanie z lavičky vedúceho mužstva hostí počas súťažného stretnutia 15. kola VI. L medzi TJ SŠM Bystrany a ŠK Breznovica Letanovce) - na základe zápisu o stretnutí DK ukladá tieto DS: 1/ klub ŠK Breznovica Letanovce: DS: pokuta vo výške 90.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry), čl. 36 ods. 3, ods. 5, čl. 2 ods. 2 písm. b) DP, čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 4 DP a RS/A/7/c 2/ p. Milan Šefčík (nar. 1963): a) pozastavenie výkonu funkcie trénera, asistenta trénera, vedúceho družstva, maséra alebo lekára, príp. zástupcu klubu na 1 mesiac od 03.04.2017 do 03.05.2017 podľa čl. 36 ods. 3, ods. 5 DP, čl. 36 ods. 2 písm. b) DP, čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP, čl. 16 ods. 1, ods. 2 DP // 90.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) U. č. 18-122-2016/2017: DK vzala na vedomie podanie TJ Lokomotíva Margecany bez prijatia opatrení s odôvodnením, že prípad A. F. považuje za právoplatne ukončený bez možnosti zmeny disciplinárnej sankcie. Požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS je možné po uplynutí výkonu polovice DS, o čom bol klub upovedomený v U. č. 17-117-2016/2017 // bez poplatku U. č. 18-123-2016/2017: DK dôrazne upozorňuje FK: Chrasť nad Hornádom, Helcmanovce, Mária Huta, V. Folkmár, V. Folkmár "B" na neuhradený záväzok vo vzťahu k SOFZ (neuhradené COR) s tým, že do najbližšieho zasadnutia odborných komisií (do 11.04.2017) je potrebné tieto splatné záväzky vysporiadať (musia byť pripísané na bankovom účte SOFZ) pod hrozbou uloženia pokuty, zastavenia súťažnej a matričnej činnosti, príp. ďalších disciplinárnych sankcií podľa DP - viď U. č. 5-26-2016/2017 Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2016/2017-0017
Dátum zaevidovania: 06.04.2017 07:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 18-118-2016/2017: Milan Šefčík (124 0638, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 03.04.2017 // 10.- € 10 EUR 06.04.2017 07:42
U. č. 18-119-2016/2017: Oliver Plachetka (121 0669, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VI. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (hanlivý a urážlivý výrok voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 03.04.2017 do 08.05.2017 // 10.- € 10 EUR 06.04.2017 07:45
U. č. 18-120-2016/2017: Milan Rerko (134 6301, ŠK Harichovce; U15-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 04.07.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € 5 EUR 06.04.2017 07:49
U. č. 18-121-2016/2017: klub ŠK Breznovica Letanovce + p. Milan Šefčík (nar. 1963, vedúci mužstva dospelých) - HNS voči delegovanej osobe + vykázanie z lavičky (HNS voči R použitím hanlivého a urážlivého výroku a následné vykázanie z lavičky vedúceho mužstva hostí počas súťažného stretnutia 15. kola VI. L medzi TJ SŠM Bystrany a ŠK Breznovica Letanovce) - na základe zápisu o stretnutí DK ukladá tieto DS: 1/ klub ŠK Breznovica Letanovce: DS: pokuta vo výške 90.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry), čl. 36 ods. 3, ods. 5, čl. 2 ods. 2 písm. b) DP, čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 4 DP a RS/A/7/c 2/ p. Milan Šefčík (nar. 1963): a) pozastavenie výkonu funkcie trénera, asistenta trénera, vedúceho družstva, maséra alebo lekára, príp. zástupcu klubu na 1 mesiac od 03.04.2017 do 03.05.2017 podľa čl. 36 ods. 3, ods. 5 DP, čl. 36 ods. 2 písm. b) DP, čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP, čl. 16 ods. 1, ods. 2 DP // 90.- € (pokuta) + 10.- € (za preje 10 EUR 06.04.2017 07:56
POKUTY