Disciplinárna komisia
SN-DK-2016/2017-0016
DK 85
DK SOFZ U. č. 16-115-2016/2017: Jozef Čuchran (124 0543, Slovan FO Markušovce; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 21.06.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € U. č. 16-116-2016/2017: Aleš Fedorek (127 9089, TJ Lokomotíva Margecany; U15-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK zamieta žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS podľa čl. 41 ods. 1 DP // bez poplatku Upozornenie: DO bolo uložené s prerušením jeho výkonu cez zimnú prestávku, ktorá v súťaži U15-B začala 17.10.2016 a trvá až do 16.04.2017 - hráč teda nevykonal nič z uloženej DS a svoju žiadosť môže opakovať po 17.05.2017, čiže po výkone 1 mesiaca - v rozhodnutí DK - U. č. 13-94-2016/2017 bolo omylom uvedené trvanie zimnej prestávky pre súťaž U15-A, čo ale nič nemení na fakte, že hráč doposiaľ nevykonal nič z uloženej DS. Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2016/2017-0016
Dátum zaevidovania: 22.03.2017 20:40
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 16-115-2016/2017: Jozef Čuchran (124 0543, Slovan FO Markušovce; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 21.06.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € 10 EUR 22.03.2017 20:41