Disciplinárna komisia
SN-DK-2016/2017-0015
DK 84
Riadna konferencia SOFZ na svojom zasadnutí dňa 04.11.2016 schválila túto zmenu, resp. doplnenie Rozpisu súťaže SOFZ pre súť. roč. 2016/2017: - dopĺňa sa RS/A/7 o písmeno m4), ktoré bude znieť: Článok 65 ods. 2 - poškodenie dobrého mena futbalu: všetky kategórie: 50 až 800.- €; okrem iných ide aj o tento prípad: m4a) - umožnenie neoprávneného štartu hráča úmyselným konaním: - dospelí: 100.- € až 200.- € - dorast: 150.- € až 300.- € - žiaci: 200.- € až 400.- € m4b) - umožnenie neoprávneného štartu hráča nedbanlivostným konaním - v takom prípade pokuta môže ale nemusí byť uložená ! - dospelí: 50.- € až 100.- € - dorast: 50.- € až 150.- € - žiaci: 50.- € až 200.- € V prípade opakovaného previnenia môže DK podľa svojho uváženia výšku pokuty zdvojnásobiť. Táto zmena nadobúda účinnosť dňa 07.11.2016. U. č. 15-111-2016/2017: Kamil Lapšanský (137 6831, OŠK Teplička; U15-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (vzájomné držanie s protihráčom nadmernou silou v prerušenej hre mimo súboja o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 07.11.2016 // 5.- € U. č. 15-112-2016/2017: Milan Rerko (134 6301, ŠK Harichovce; U15-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (vzájomné držanie s protihráčom nadmernou silou v prerušenej hre mimo súboja o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 07.11.2016 // 5.- € U. č. 15-113-2016/2017: Marián Jánošík (119 9692, Slovan FO Markušovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 07.11.2016 // 10.- € U. č. 15-114-2016/2017: z podnetu ŠTK: R (Martin Beer a Róbert Jenčák) - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ - (nedostavenie sa na zasadnutie ŠTK v zmysle predvolania ako aj nariadenia podľa RS/B/12/6) DS: pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu v trvaní 1 mesiaca podľa čl. 16 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 5 DP od 27.03.2017 do 27.04.2017 // bez poplatku Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2016/2017-0015
Dátum zaevidovania: 10.11.2016 08:04
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 15-111-2016/2017: Kamil Lapšanský (137 6831, OŠK Teplička; U15-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (vzájomné držanie s protihráčom nadmernou silou v prerušenej hre mimo súboja o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 07.11.2016 // 5.- € 5 EUR 10.11.2016 08:05
U. č. 15-112-2016/2017: Milan Rerko (134 6301, ŠK Harichovce; U15-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (vzájomné držanie s protihráčom nadmernou silou v prerušenej hre mimo súboja o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 07.11.2016 // 5.- € 5 EUR 10.11.2016 08:08
U. č. 15-113-2016/2017: Marián Jánošík (119 9692, Slovan FO Markušovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 07.11.2016 // 10.- € 10 EUR 10.11.2016 08:10