Disciplinárna komisia
SN-DK-2016/2017-0014
DK 83
U. č. 14-97-2016/2017: Jozef Čuchran (124 0543, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený za zakázanú hru - (zmarenie čistej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP od 31.10.2016 // 10.- € U. č. 14-98-2016/2017: Jakub Melega (128 7015, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 31.10.2016 // 10.- € U. č. 14-99-2016/2017: Filip Varga (124 1304, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 31.10.2016 // 10.- € U. č. 14-100-2016/2017: Dávid Pavlovský (128 9511, Slovan FO Markušovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 31.10.2016 // 10.- € U. č. 14-101-2016/2017: Patrik Horváth (135 4318, TJ SŠM Bystrany; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 30.10.2016 // 5.- € U. č. 14-102-2016/2017: Tomáš Polkabla (118 4196, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 31.10.2016 // 10.- € U. č. 14-103-2016/2017: Michal Kalafut (129 0868, FK Spišská Nová ves "B"; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 31.10.2016 // 10.- € U. č. 14-104-2016/2017: Dominik Ondra (120 6678, OTJ Jamník; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 31.10.2016 // 10.- € U. č. 14-105-2016/2017: Daniel Žiga (132 0663, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 31.10.2016 // 10.- € U. č. 14-106-2016/2017: Patrik Vojtko (132 8491, OŠK Teplička; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 31.10.2016 // 10.- € U. č. 14-107-2016/2017: Štefan Žiga (119 5124, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 31.10.2016 // 10.- € U. č. 14-108-2016/2017: Ladislav Kisel (118 9466, MFK Gelnica; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 8 mesiacov do 01.07.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € U. č. 14-109-2016/2017: Peter Pollák (120 9881, FK Olcnava; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 6 mesiacov do 01.05.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € U. č. 14-110-2016/2017: Prestupový spor - klub TJ Lokomotíva Margecany: nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (porušenie povinnosti uvedenej v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ - neuhradenie faktúry za transfery hráčov Patrika Merčáka 128 5895 a Lukáša Vadela 128 8133 z OŠK Slovinky do TJ Lokomotíva Margecany v lehote splatnosti do 16.09.2016) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry), čl. 36 ods. 3, ods. 5, čl. 2 ods. 2 písm. a) DP, čl. 64 ods. 1 písm. f), ods. 4 DP a RS/A/7/m; súčasne vyzýva klub TJ Lokomotíva Margecany, aby v lehote do 08.11.2016 do 16.00 hod. predložil DK SOFZ hodnoverný doklad o úhrade predmetnej faktúry splatnej dňa 16.09.2016 pod hrozbou zastavenia matričnej činnosti. Súčasne DK vyzýva klub OŠK Slovinky, aby v rovnakej lehote prostredníctvom ISSF systému DK SOFZ oznámil, či a kedy bola predmetná faktúra uhradená // 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2016/2017-0014
Dátum zaevidovania: 03.11.2016 09:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 14-97-2016/2017: Jozef Čuchran (124 0543, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený za zakázanú hru - (zmarenie čistej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP od 31.10.2016 // 10.- € 10 EUR 03.11.2016 09:43
U. č. 14-98-2016/2017: Jakub Melega (128 7015, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 31.10.2016 // 10.- € 10 EUR 03.11.2016 09:45
U. č. 14-99-2016/2017: Filip Varga (124 1304, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 31.10.2016 // 10.- € 10 EUR 03.11.2016 09:48
U. č. 14-100-2016/2017: Dávid Pavlovský (128 9511, Slovan FO Markušovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 31.10.2016 // 10.- € 10 EUR 03.11.2016 09:52
U. č. 14-101-2016/2017: Patrik Horváth (135 4318, TJ SŠM Bystrany; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 31.10.2016 // 5.- € 5 EUR 03.11.2016 09:55
U. č. 14-102-2016/2017: Tomáš Polkabla (118 4196, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 30.10.2016 // 10.- € 10 EUR 03.11.2016 09:57
U. č. 14-103-2016/2017: Michal Kalafut (129 0868, FK Spišská Nová ves "B"; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 31.10.2016 // 10.- € 10 EUR 03.11.2016 10:06
U. č. 14-104-2016/2017: Dominik Ondra (120 6678, OTJ Jamník; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 31.10.2016 // 10.- € 10 EUR 03.11.2016 10:09
U. č. 14-105-2016/2017: Daniel Žiga (132 0663, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 31.10.2016 // 10.- € 10 EUR 03.11.2016 10:11
U. č. 14-106-2016/2017: Patrik Vojtko (132 8491, OŠK Teplička; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 31.10.2016 // 10.- € 10 EUR 03.11.2016 10:13
U. č. 14-107-2016/2017: Štefan Žiga (119 5124, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 31.10.2016 // 10.- € 10 EUR 03.11.2016 10:16
U. č. 14-108-2016/2017: Ladislav Kisel (118 9466, MFK Gelnica; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 8 mesiacov do 01.07.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € 10 EUR 03.11.2016 10:19
U. č. 14-109-2016/2017: Peter Pollák (120 9881, FK Olcnava; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 6 mesiacov do 01.05.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € 10 EUR 03.11.2016 10:24
U. č. 14-110-2016/2017: Prestupový spor - klub TJ Lokomotíva Margecany: nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (porušenie povinnosti uvedenej v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ - neuhradenie faktúry za transfery hráčov Patrika Merčáka 128 5895 a Lukáša Vadela 128 8133 z OŠK Slovinky do TJ Lokomotíva Margecany v lehote splatnosti do 16.09.2016) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry), čl. 36 ods. 3, ods. 5, čl. 2 ods. 2 písm. a) DP, čl. 64 ods. 1 písm. f), ods. 4 DP a RS/A/7/m; súčasne vyzýva klub TJ Lokomotíva Margecany, aby v lehote do 08.11.2016 do 16.00 hod. predložil DK SOFZ hodnoverný doklad o úhrade predmetnej faktúry splatnej dňa 16.09.2016 pod hrozbou zastavenia matričnej činnosti. Súčasne DK vyzýva klub OŠK Slovinky, aby v rovnakej lehote prostredníctvom ISSF systému DK SOFZ oznámil, či a kedy bola predmetná faktúra uhradená // 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) 10 EUR 03.11.2016 10:28
POKUTY