Disciplinárna komisia
SN-DK-2016/2017-0013
DK 82
U. č. 13-89-2016/2017: Peter Pollák (120 9881, FK Olcnava; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (sotenie súpera v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 24.10.2016 // 10.- € U. č. 13-90-2016/2017: Ladislav Kisel (118 9466, MFK Gelnica; VI. L) - vylúčený za zakázanú hru - (podrazenie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP od 24.10.2016 // 10.- € U. č. 13-91-2016/2017: Maroš Žiga (137 7187, TJ Spartak Bystrany; 19-A) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (hanlivý a urážlivý výrok voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 23.10.2016 do 16.04.2017 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 30.10.2016 do 02.04.2017) // 5.- € U. č. 13-92-2016/2017: Patrik Šandor (135 2007, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 24.10.2016 // 10.- € U. č. 13-93-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub OŠK Rudňany - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 10. kola U19-A medzi TJ Družstevník Odorín a OŠK Rudňany) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% pokuty na účet usporiadajúceho oddielu) U. č. 13-94-2016/2017: z podnetu ŠTK: Neoprávnený štart hráča - hráč + tréner, vedúci družstva (nastúpenie hráča Aleš Fedorek - RP 1279089 - hráča OŠK Slovinky /transfér amatéra s dočasným obmedzením v TJ Lokomotíva Margecany na majstrovské stretnutie 11. kola U15-A medzi OŠK Slovinky a ŠK Harichovce na RP hráča OŠK Slovinky - Adam Fedorek RP 1279088) - DS: a) hráč Aleš Fedorek; 127 9089 - pozastavenie výkonu športu v trvaní 2 mesiacov podľa čl. 53 ods. 1, ods. 2 písm. b) DP od 26.10.2016 do 07.05.2017 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 07.11.2016 do 26.03.2017) b) vedúci družstva, p. Jozef Baran, pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva v trvaní 1 mesiaca podľa čl. 16 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP od 26.10.2016 do 09.04.2017 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 07.11.2016 do 26.03.2017) c) asistent trénera 1 družstva, p. Richard Patz, pozastavenie výkonu funkcie trénera družstva v trvaní 1 mesiaca podľa čl. 16 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP od 26.10.2016 do 09.04.2017 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 07.11.2016 do 26.03.2017) // 5.- € za všetky výroky pre OŠK Slovinky U. č. 13-95-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ - (krivé svedectvo p. Jozefa Barana pred ŠTK SOFZ na zasadnutí dňa 25.10.2016) - DS: a) vedúci družstva, p. Jozef Baran: pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva v trvaní 2 mesiacov podľa čl. 16 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 64 ods. 1, ods. 3 DP od 26.10.2016 do 7.05.2017 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 07.11.2016 do 26.03.2017) b) klub OŠK Slovinky: pokarhanie podľa čl. 64 ods. 1, ods. 4 DP, čl. 11 DP a previnilcovi dôrazne vytýka jeho správanie a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého správania mu bude uložená DS - pokuta, príp. iná DS // 5.- € za všetky výroky pre OŠK Slovinky U. č. 13-96-2016/2017: z podnetu ŠTK: - R (René Marek) - administratívne pochybenie delegovanej osoby (uvedenie nesprávneho výsledku súťažného stretnutia 9. kola U15-B medzi FK Slovan Veľký Folkmar a FK Slovan Helcmanovce ) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov podľa čl. 63 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 26.10.2016 do 09.11.2016 - na vedomie obsadzovací úsek KR SOFZ // bez poplatku Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2016/2017-0013
Dátum zaevidovania: 27.10.2016 07:16
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 13-89-2016/2017: Peter Pollák (120 9881, FK Olcnava; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (sotenie súpera v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 24.10.2016 // 10.- € 10 EUR 27.10.2016 07:22
U. č. 13-90-2016/2017: Ladislav Kisel (118 9466, MFK Gelnica; VI. L) - vylúčený za zakázanú hru - (podrazenie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP od 24.10.2016 // 10.- € 10 EUR 27.10.2016 07:24
U. č. 13-91-2016/2017: Maroš Žiga (137 7187, TJ Spartak Bystrany; 19-A) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (hanlivý a urážlivý výrok voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 23.10.2016 do 16.04.2017 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 30.10.2016 do 02.04.2017) // 5.- € 5 EUR 27.10.2016 07:28
U. č. 13-92-2016/2017: Patrik Šandor (135 2007, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 24.10.2016 // 10.- € 10 EUR 27.10.2016 07:32
U. č. 13-93-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub OŠK Rudňany - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 10. kola U19-A medzi TJ Družstevník Odorín a OŠK Rudňany) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% pokuty na účet usporiadajúceho oddielu) 5 EUR 27.10.2016 07:35
c) asistent trénera 1 družstva, p. Richard Patz, pozastavenie výkonu funkcie trénera družstva v trvaní 1 mesiaca podľa čl. 16 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP od 26.10.2016 do 09.04.2017 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 07.11.2016 do 26.03.2017) // 5.- € za všetky výroky pre OŠK Slovinky 5 EUR 27.10.2016 07:40
U. č. 13-95-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub OŠK Slovinky - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ - (krivé svedectvo p. Jozefa Barana pred ŠTK SOFZ na zasadnutí dňa 25.10.2016) - DS: a) vedúci družstva, p. Jozef Baran: pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva v trvaní 2 mesiacov podľa čl. 16 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 64 ods. 1, ods. 3 DP od 26.10.2016 do 7.05.2017 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 07.11.2016 do 26.03.2017) b) klub OŠK Slovinky: pokarhanie podľa čl. 64 ods. 1, ods. 4 DP, čl. 11 DP a previnilcovi dôrazne vytýka jeho správanie a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého správania mu bude uložená DS - pokuta, príp. iná DS // 5.- € za všetky výroky pre OŠK Slovinky 5 EUR 27.10.2016 07:46
POKUTY