Disciplinárna komisia
SN-DK-2016/2017-0012
DK 81
U. č. 12-79-2016/2017: Martin Papcun (131 4052, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DK podľa čl. 78 ods. 5 písm. d) DP zastavuje disciplinárne konanie, pretože rozhodnutie o vine nie je možné z iného dôvodu, ako sú dôvody uvedené v čl. 78 ods. 5 písm. a) až c) DP // bez poplatku U. č. 12-80-2016/2017: Ján Šima (114 9806, OFK Jaklovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 17.10.2016 // 10.- € U. č. 12-81-2016/2017: Vladimír Šterbák (137 0721, FK 56 Iliašovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 17.10.2016 // 10.- € U. č. 12-82-2016/2017: Mário Horváth (135 9335, OŠK Rudňany; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.10.2016 // 5.- € U. č. 12-83-2016/2017: Tomáš Žiga (136 2752, TJ Štart Hrabušice; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera do tváre po stretnutí pri záverečnom pozdrave) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 16.10.2016 do 14.05.2017 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 30.10.2016 do 02.04.2017) // 5.- € U. č. 12-84-2016/2017: Martin Zahornadský (128 5319, ŠK Breznovica Letanovce; U19-A) - vylúčený za zakázanú hru - (zmarenie čistej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP od 16.10.2016 // 5.- € U. č. 12-85-2016/2017: Patrik Pecha (137 3007, TJ ŠSM Bystrany; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.10.2016 // 5.- € U. č. 12-86-2016/2017: Lukáš Valenčík (134 9917, ŠK Harichovce; U15-A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 16.10.2016 // 5.- € U. č. 12-87-2016/2017: klub Spartak Bystrany - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ - (porušenie povinnosti vyplývajúcej z nariadenia ŠTK z ÚS zo dňa 11.10.2016 - neúplné osadenie pevnej zábrany od stretnutia 11. kola VI. L dospelých medzi TJ Spartak Bystrany a TJ Lokomotíva Margecany) - DS: pokarhanie podľa čl. 65 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 11 DP a previnilcovi dôrazne vytýka jeho správanie a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého správania mu bude uložená DS - pokuta, príp. iná // 10.- € U. č. 12-88-2016/2017: DK dôrazne upozorňuje R na potrebu uvedenia dôvodu napomínaní v prípade vylúčenia hráča po 2. ŽK a zároveň na potrebu precízneho uvádzania popisu priestupkov v prípade udelenia ČK a ČK po 2. ŽK. Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie: SN-DK-2016/2017-0012
Dátum zaevidovania: 20.10.2016 07:32
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 12-80-2016/2017: Ján Šima (114 9806, OFK Jaklovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 17.10.2016 // 10.- € 10 EUR 20.10.2016 07:34
U. č. 12-81-2016/2017: Vladimír Šterbák (137 0721, FK 56 Iliašovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 17.10.2016 // 10.- € 10 EUR 20.10.2016 07:37
U. č. 12-82-2016/2017: Mário Horváth (135 9335, OŠK Rudňany; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.10.2016 // 5.- € 5 EUR 20.10.2016 07:40
U. č. 12-83-2016/2017: Tomáš Žiga (136 2752, TJ Štart Hrabušice; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera do tváre po stretnutí pri záverečnom pozdrave) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 16.10.2016 do 14.05.2017 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 30.10.2016 do 02.04.2017) // 5.- € 5 EUR 20.10.2016 07:44
U. č. 12-84-2016/2017: Martin Zahornadský (128 5319, ŠK Breznovica Letanovce; U19-A) - vylúčený za zakázanú hru - (zmarenie čistej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP od 16.10.2016 // 5.- € 5 EUR 20.10.2016 07:48
U. č. 12-85-2016/2017: Patrik Pecha (137 3007, TJ ŠSM Bystrany; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 16.10.2016 // 5.- € 5 EUR 20.10.2016 07:51
U. č. 12-86-2016/2017: Lukáš Valenčík (134 9917, ŠK Harichovce; U15-A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 16.10.2016 // 5.- € 5 EUR 20.10.2016 07:54
U. č. 12-87-2016/2017: klub Spartak Bystrany - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ - (porušenie povinnosti vyplývajúcej z nariadenia ŠTK z ÚS zo dňa 11.10.2016 - neúplné osadenie pevnej zábrany od stretnutia 11. kola VI. L dospelých medzi TJ Spartak Bystrany a TJ Lokomotíva Margecany) - DS: pokarhanie podľa čl. 65 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 11 DP a previnilcovi dôrazne vytýka jeho správanie a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého správania mu bude uložená DS - pokuta, príp. iná // 10.- € 10 EUR 20.10.2016 07:57